การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
20 ต.ค.66  เอกสารคู่มือการรายงานข้อมูล ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC Asset) 71
25 ก.ค.66  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 88
30 มิ.ย.66  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 68
27 มิ.ย.66  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 46
23 มิ.ย.66  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 35
22 มิ.ย.66  คู่มือดำเนินการประสบอุบัติภัยของโรงเรียน 22
22 มิ.ย.66  คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน 31
4 ก.ค.65  แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center:DMC) 45
5 เม.ย.65  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 77
16 ก.พ.64  บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2564 55
3 ธ.ค.63  คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 57
29 ต.ค.63  สพฐ.วิถีใหม่วิถี คุณภาพ 53
29 ต.ค.63  บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26
25 มิ.ย.63  คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2563 51
22 มิ.ย.63  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 54
22 มิ.ย.63  รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 61
[ ปิด ]