การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
29 พ.ค.67  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน/แผนปฏิบัติการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2567 71
20 ต.ค.66  เอกสารคู่มือการรายงานข้อมูล ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC Asset) 208
25 ก.ค.66  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 150
30 มิ.ย.66  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 100
27 มิ.ย.66  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 70
23 มิ.ย.66  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 67
22 มิ.ย.66  คู่มือดำเนินการประสบอุบัติภัยของโรงเรียน 35
22 มิ.ย.66  คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน 61
4 ก.ค.65  แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center:DMC) 61
5 เม.ย.65  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 92
16 ก.พ.64  บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2564 70
3 ธ.ค.63  คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 69
29 ต.ค.63  สพฐ.วิถีใหม่วิถี คุณภาพ 64
29 ต.ค.63  บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 38
25 มิ.ย.63  คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2563 61
22 มิ.ย.63  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 89
22 มิ.ย.63  รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 74
[ ปิด ]