การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
4 ก.ค.65  แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center:DMC) 56
5 เม.ย.65  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 103
16 ก.พ.64  บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2564 75
3 ธ.ค.63  คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 77
29 ต.ค.63  สพฐ.วิถีใหม่วิถี คุณภาพ 6
29 ต.ค.63  บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4
25 มิ.ย.63  คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2563 64
22 มิ.ย.63  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6
22 มิ.ย.63  รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 4
[ ปิด ]