การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มบริหารการเงินฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
7 ธ.ค.65  ขั้นตอนการใช้งานระบบการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ e-GP 18
25 พ.ย.65  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล , ค่าการศึกษาบุตร 55
22 พ.ย.65  การเบิกเงินจากคลัง 2562 12
22 พ.ย.65  ระบบควบคุมทางการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 16
12 เม.ย.64  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 90
30 มิ.ย.63  สาระสำคัญรายงาน ประจำปี 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 73
16 มิ.ย.63  คู่มือการปฏิบัติงานการนำฝากและถอนเงินประกันสัญญา 147
5 มิ.ย.63  การส่งเอกสารล้างหนี้ 63 102
[ ปิด ]