25 ก.ค.66 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (47)
  30 มิ.ย.66 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (45)
  27 มิ.ย.66 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (36)
  23 มิ.ย.66 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน (25)
  22 มิ.ย.66 คู่มือดำเนินการประสบอุบัติภัยของโรงเรียน (14)
  22 มิ.ย.66 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน (21)
  4 ก.ค.65 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(Data Management Center:DMC) (38)
  5 เม.ย.65 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (69)
  16 ก.พ.64 บัญชีค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2564 (50)
  3 ธ.ค.63 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 (53)