30 ก.ย.65 วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (36)
5 ส.ค.65 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (102)
12 ก.ค.65 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 (42)
12 ก.ค.65 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (33)
12 ก.ค.65 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (23)
12 ก.ค.65 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (29)
12 ก.ค.65 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (22)
12 ก.ค.65 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (28)
12 ก.ค.65 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (48)
12 ก.ค.65 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (23)