ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มกฎหมายและคดี
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
15 พ.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรปกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง 12
2 ต.ค.66  แจ้งเตือนระวังภัยมิจฉาชีพ 61
12 มิ.ย.66  แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts 29
29 พ.ค.66  สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์การอบรมผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 22
25 พ.ค.66  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 44
12 เม.ย.66  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 134
2 มี.ค.66  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 52
13 ก.พ.66  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 50
27 ต.ค.65  ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ 53
26 ต.ค.65  การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่ง คสช.11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 61
4 มี.ค.65  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 58
2 ธ.ค.64  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 51
16 พ.ย.64  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 53
16 พ.ย.64  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 48
6 ส.ค.63  การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 53
29 ก.ค.63  การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย 53
2 ก.ค.63  การล่วงละเมิดทางเพศ 49
5 มิ.ย.63  การแต่งกาย ข้าราชการ 51
14 พ.ย.62  แนวปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนพร้อมแบบฟอร์ม 49
22 ต.ค.62  แนวปฏิบัติการรายงานเบื้องต้นทางละเมิด 50
14 มิ.ย.62  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 49
[ ปิด ]