ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มกฎหมายและคดี
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
4 มี.ค.65  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 58
2 ธ.ค.64  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 53
16 พ.ย.64  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 51
16 พ.ย.64  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 50
6 ส.ค.63  การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 58
29 ก.ค.63  การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย 58
2 ก.ค.63  การล่วงละเมิดทางเพศ 54
5 มิ.ย.63  การแต่งกาย ข้าราชการ 58
14 พ.ย.62  แนวปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนพร้อมแบบฟอร์ม 53
22 ต.ค.62  แนวปฏิบัติการรายงานเบื้องต้นทางละเมิด 54
14 มิ.ย.62  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3
[ ปิด ]