ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มกฎหมายและคดี
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
27 ต.ค.65  ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ 15
26 ต.ค.65  การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่ง คสช.11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 17
4 มี.ค.65  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 78
2 ธ.ค.64  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 65
16 พ.ย.64  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 64
16 พ.ย.64  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4
6 ส.ค.63  การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 73
29 ก.ค.63  การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย 4
2 ก.ค.63  การล่วงละเมิดทางเพศ 67
5 มิ.ย.63  การแต่งกาย ข้าราชการ 6
14 พ.ย.62  แนวปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนพร้อมแบบฟอร์ม 64
22 ต.ค.62  แนวปฏิบัติการรายงานเบื้องต้นทางละเมิด 65
14 มิ.ย.62  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 16
[ ปิด ]