ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มอำนวยการ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
24 พ.ค.67  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 5
21 พ.ค.67  ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
21 พ.ค.67  ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 5
16 พ.ค.67  ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 7
16 พ.ค.67  โครงการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ 11
15 พ.ค.67  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 8
13 พ.ค.67  ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 7
9 พ.ค.67  ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. เรื่อง สมาชิกที่สมัครใหม่ การคืนสถานภาพสมาชิก จำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สมาชิกลาออกและการชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม งวดที่ ๑ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ 20
9 พ.ค.67  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรฆ่าสัตว์ ลารชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 6
9 พ.ค.67  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว 7
19 เม.ย.67  ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพวาด “มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก” 12
17 เม.ย.67  ประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 11
3 เม.ย.67  การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง "ไออุ่นอ้อมอกมั่นคง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 11
18 มี.ค.67  ขอความอนุเคราะห์อนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าชื่อเสนอกฎหมายการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..(ฉบับครูและประชาชน) 43
18 มี.ค.67  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer Season 3 19
5 มี.ค.67  การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 29
4 มี.ค.67  ประชาสัมพันธ์ และการสำรวจข้อมูล 29
28 ก.พ.67  การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 27
28 ก.พ.67  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... 16
27 ก.พ.67  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)  89
22 ก.พ.67  กิจกรรมการประกวดคลิปเตือนภัยหลอกลงทุนในตลาดทุน "รู้ทันมิจ ฉุกคิดก่อนลงทุน" 25
9 ก.พ.67  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อความ "ศรีสะเกษ : ปลอดภัย สัมฤทธิผล ยั่งยืน" 17
9 ก.พ.67  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๗ 12
9 ก.พ.67  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าชื่อเสนอกฎหมายการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...(ฉบับครูและประชาชน)        11
2 ก.พ.67  หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8
2 ก.พ.67  ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 10
2 ก.พ.67  ส่งบทความเกี่ยวกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒๘ 27
30 ม.ค.67  การสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 19
19 ม.ค.67  ขอความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้ทุกภาคส่วน 42
26 ธ.ค.66  การลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 57
26 ธ.ค.66  การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด 12
22 ธ.ค.66  แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินงานที่เกี่ยวกับรัฐมนตรีและข้าราชการการเมือง 8
20 ธ.ค.66  การทอดถวายกฐินสามัคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2566 11
19 ธ.ค.66  ด่วนที่สุด...ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่มีหนี้สินนอกระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 53
19 ธ.ค.66  ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมโภชพระอาราม ๓๓๘ ปี วัดมหาธาตุยุวราชสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา 11
19 ธ.ค.66  ประชาสัมพันธ์มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 10
13 ธ.ค.66  รัฐบาลกัมพูชาขยายขอบเขตในการเดินทางสำหรับประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดติดชายแดนกับราชอาณาจักรกัมพูชา ให้สามารถใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เพื่อเดินทางไปถึงจังหวัดเสียมราฐ เพื่อการท่องเที่ยว 14
13 ธ.ค.66  ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailandl OVER Thai culture : ประเทศไทยที่คุณอยากให้โลกรู้จัก 33
7 ธ.ค.66  เชิญเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก 66
29 พ.ย.66  ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ 10
24 พ.ย.66  การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗ 116
24 พ.ย.66  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 19
16 พ.ย.66  ขอเชิญหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๗ 17
15 พ.ย.66  การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 71
15 พ.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 14
14 พ.ย.66  การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของส่วนราชการของรัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 17
10 พ.ย.66  การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 17
9 พ.ย.66  เชิญรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. 15
2 พ.ย.66  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสรรค์คลิปสั้น หัวข้อ "ชีวิตดี เมื่อมีสมุดสุขภาพ" 17
2 พ.ย.66  ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 29
31 ต.ค.66  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 23
27 ต.ค.66  ขอความร่วมมือจัดทำธงธุงใยแมงมุม เพื่อนำไปประดับตกแต่งในงานฉลองเมือง ๒๔๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ            58
26 ต.ค.66  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของ ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 14
26 ต.ค.66  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform:DEEP) 20
17 ต.ค.66  การสรรหากรรมการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูฯ ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ 60
12 ต.ค.66  ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง ๒๔๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ 39
19 ก.ย.66  จัดส่งวารสาร InterEcon Newsletter 23
13 ก.ย.66  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 42
24 ส.ค.66  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทย 24
24 ส.ค.66  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภาพเล่าเรื่อง และกดไลด์ กดแชร์ "ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร" 29
11 ส.ค.66  ข้อมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23
4 ส.ค.66  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตำแหน่ง Publication and Multimedia Specialist 17
24 ก.ค.66  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 16
18 ก.ค.66  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 19
18 ก.ค.66  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 28
12 ก.ค.66  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์สั้นหรือคลิปวิดีโอ 45
12 ก.ค.66  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 17
30 มิ.ย.66  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาชน (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector)   13
30 มิ.ย.66  โครงสร้างการส่วนแบ่งราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 133
28 มิ.ย.66  อำนาจและบทบาทหน้าที่ ในหน่วยงาน สพป.ศก.เขต ๑ 13
27 มิ.ย.66  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 14
27 มิ.ย.66  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 14
27 มิ.ย.66  คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ 12
23 มิ.ย.66  ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDUtech Asia 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ 16
22 มิ.ย.66  คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน บุคลากรกลุ่มอำนวยการ 15
22 มิ.ย.66  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายไตรมาส 110
20 มิ.ย.66  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ หัวข้อ "มนต์รักษ์ภาษาไทย" 16
20 มิ.ย.66  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 10
16 มิ.ย.66  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 17
16 มิ.ย.66  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 24
9 มิ.ย.66  โครงการประกวดแต่งเพลง "ออมกับ กอช." 14
9 มิ.ย.66  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 10
7 มิ.ย.66  แจ้งสถานที่ตั้งที่ทำการใหม่สำนักงานชั่วคราว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 12
25 พ.ค.66  แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร 26
10 พ.ค.66  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 10
10 พ.ค.66  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ 9
25 เม.ย.66  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 17
20 เม.ย.66  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ"   21
12 เม.ย.66  จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อหน่วยงานของรัฐ 56
4 เม.ย.66  แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อราชการสำหรับประชาชน ๓ หน่วยงาน, แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงบประมาณ, แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 53
27 มี.ค.66  การประกวดลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๖ 56
22 มี.ค.66  เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 52
21 มี.ค.66  สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัตราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 56
15 มี.ค.66  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 53
1 มี.ค.66  ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานในสังกัด 56
27 ก.พ.66  ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 57
22 ก.พ.66  หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับกาารดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 52
21 ก.พ.66  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจร่วมส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ 50
16 ก.พ.66  ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป. จำนวน ๓๓ แห่ง และ สพม. จำนวน ๕ แห่ง 50
15 ก.พ.66  จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๖ หน่วยงาน 52
10 ก.พ.66  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 52
10 ก.พ.66  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 52
3 ก.พ.66  รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center 51
24 ม.ค.66  ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 53
20 ม.ค.66  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 52
20 ม.ค.66  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน" ครั้งที่ ๑๒ 52
12 ม.ค.66  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ 51
12 ม.ค.66  ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 51
10 ม.ค.66  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน International English Language Qlympiad 2023 ณ ราชอาณาจักร ฮัชไมต์จอร์แดน 51
21 ธ.ค.65  การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 60
21 ธ.ค.65  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 59
21 ธ.ค.65  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ ๒ 62
21 ธ.ค.65  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey 60
20 ธ.ค.65  ประชาสัมพันธ์ การได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 60
16 ธ.ค.65  แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแสดงความจำนงเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 55
14 ธ.ค.65  ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute Of Foreign Affairs Test of English Skill (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำปี 2566 58
13 ธ.ค.65  การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 57
9 ธ.ค.65  ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า เพื่อจัดตั้งกองทุนปันน้ำใจเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสและขาดแคลน สพป.ปราจีนบุรีเขต ๒ 66
7 ธ.ค.65  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้วิทยุสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด 59
17 พ.ย.65  การดำเนินโครงการการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า 60
17 พ.ย.65  การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 56
16 พ.ย.65  การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง 59
16 พ.ย.65  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" 59
16 พ.ย.65  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 60
15 พ.ย.65  แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 54
7 พ.ย.65  การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 57
26 ต.ค.65  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานในนิทรรศการศิลปะ Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition ครั้งที่ ๒๒ 56
18 ต.ค.65  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อ 57
7 ต.ค.65  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. 57
23 ก.ย.65  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน 58
12 ก.ย.65  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อ 60
12 ก.ย.65  การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี ๒๕๖๕ (Thailand Smart City Expo 2022) 58
5 ก.ย.65  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการ เพจของ สกสค. 67
25 ส.ค.65  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 59
22 ก.ค.65  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 56
20 ก.ค.65  การพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2565 56
12 ก.ค.65  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 57
29 มิ.ย.65  ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ FTI Expo 2022 53
23 มิ.ย.65  ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ 57
23 มิ.ย.65  ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล 56
13 มิ.ย.65  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" 56
13 มิ.ย.65  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the Next Level 56
27 พ.ค.65  การกรอกแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคลแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 55
23 พ.ค.65  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 57
12 พ.ค.65  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 (กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์) 56
6 พ.ค.65  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล 56
31 มี.ค.65  การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย 60
30 มี.ค.65  กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 58
22 มี.ค.65  การประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ" ประจำปี ๒๕๖๕ 65
11 มี.ค.65  ประชาสัมพันธ์งาน และเชิญชวนเข้าร่วม "การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน" 55
7 มี.ค.65  แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 56
1 มี.ค.65  การเรียนรู้และเยี่ยมชมผลงานศิลปะ 54
22 ก.พ.65  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ "ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ" และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 55
18 ก.พ.65  การเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 57
15 ก.พ.65  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 55
15 ก.พ.65  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำปี ๒๕๖๕ 57
15 ก.พ.65  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการวิจัยเชิงปฏิบัติในงาน MIRI International Education E-Colloquium 2022 57
8 ก.พ.65  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและบริจาคขวดน้ำพลาสติก 54
7 ก.พ.65  ประชาสัมพันธ์โครงการ "HACKaTHAILAND" กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform) 54
6 ม.ค.65  ข้อปฏิบัติในการใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง) 56
4 ม.ค.65  ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย" 54
22 ธ.ค.64  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน ๓ หน่วยงาน 57
21 ธ.ค.64  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน" 54
20 ธ.ค.64  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 55
20 ธ.ค.64  การกำหนดวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก 55
20 ธ.ค.64  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา 53
9 ธ.ค.64  การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความและบทกลอน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 60
3 ธ.ค.64  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 63
3 ธ.ค.64  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้าน แซรสะโบว 57
25 พ.ย.64  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 57
25 พ.ย.64  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๒ หน่วยงาน 55
17 พ.ย.64  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 0
10 พ.ย.64  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ หน่วยงาน 56
25 ต.ค.64  โครงการจัดสวัสดิการส่วนลดร้านค้าและบริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 59
21 ต.ค.64  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรางคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา 61
20 ต.ค.64  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ 54
12 ต.ค.64  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ หน่วยงาน 57
4 ต.ค.64  ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 28
4 ต.ค.64  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 58
28 ก.ย.64  ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" 56
27 ก.ย.64  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๔ หน่วยงาน 17
23 ก.ย.64  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๔ 56
22 ก.ย.64  แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 58
15 ก.ย.64  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๔ หน่วยงาน 60
8 ก.ย.64  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๗ หน่วยงาน 53
7 ก.ย.64  ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 52
6 ก.ย.64  การอภิปรายรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ 55
1 ก.ย.64  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 61
24 ส.ค.64  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 54
19 ส.ค.64  ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนา และลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 56
19 ส.ค.64  การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 54
10 ส.ค.64  การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ 55
10 ส.ค.64  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กรอนิกส์ 57
29 ก.ค.64  ลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 58
27 ก.ค.64  ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ออมกับ กอช.เพื่อความมั่นคงในอนาคต" (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 54
27 ก.ค.64  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC online 2021 16
23 ก.ค.64  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......... คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 55
22 ก.ค.64  ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 57
22 ก.ค.64  งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์ หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ 56
19 ก.ค.64  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ 56
12 ก.ค.64  ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น 55
1 ก.ค.64  ประชาสัมพันธ์โครงการ "๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม" 56
1 ก.ค.64  การประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award 57
1 ก.ค.64  ผลการดำเนินงานโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 55
11 มิ.ย.64  มาตรการป้องปรามและควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ จังหวัดศรีสะเกษ 58
11 มิ.ย.64  ขอประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความ ในโครงการเผยแผ่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 54
27 พ.ค.64  สพฐ.แจ้งประกาศเรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) 118
24 พ.ค.64  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา 103
17 พ.ค.64  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 54
29 เม.ย.64  ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา 55
27 เม.ย.64  แนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 58
26 เม.ย.64  การประชาสัมพันธ์แอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ "ของขวัญจากดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 60
26 เม.ย.64  ขอเลื่อนการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ 55
8 เม.ย.64  การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร 55
1 เม.ย.64  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต 55
1 เม.ย.64  เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ "กิจกรรมขยับแปรง ๒ นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" 55
30 มี.ค.64  ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ 109
26 มี.ค.64  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล) 55
26 มี.ค.64  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 57
18 มี.ค.64  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" 56
18 มี.ค.64  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๔ 55
15 มี.ค.64  ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินและสิ่งของ 56
12 มี.ค.64  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์ 58
9 มี.ค.64  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการแห่งใหม่ 57
9 มี.ค.64  กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 55
8 มี.ค.64  ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการและขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 56
8 มี.ค.64  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 57
8 มี.ค.64  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคม ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างประเทศ 54
2 มี.ค.64  แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ 59
1 มี.ค.64  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ 53
25 ก.พ.64  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 55
25 ก.พ.64  ขอเชิญร่วมงานวันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ (Under The Moonlight) 54
23 ก.พ.64  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง 54
4 ก.พ.64  ฌส.ศก. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศ การสรรหาสมาชิกเพื่อเสนอให้ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ประจำปี 2564 55
3 ก.พ.64  ขอนำเสนอบริการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 47
3 ก.พ.64  การตอบปัญหาธรรมชิงโล่เกียรติยศเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 55
22 ม.ค.64  แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 16
15 ม.ค.64  ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus) 54
13 ม.ค.64  การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ 57
12 ม.ค.64  ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ 59
8 ม.ค.64  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก 57
5 ม.ค.64  ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 57
28 ธ.ค.63  เลื่อนการจัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ 57
28 ธ.ค.63  การประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต" 55
22 ธ.ค.63  การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 55
21 ธ.ค.63  รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 58
21 ธ.ค.63  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก 57
18 ธ.ค.63  ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 239
14 ธ.ค.63  ประชาสัมพันธ์สั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2564 53
8 ธ.ค.63  ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" 55
8 ธ.ค.63  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 53
24 พ.ย.63  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 54
24 พ.ย.63  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 54
18 พ.ย.63  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 57
30 ต.ค.63  กรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง 54
29 ต.ค.63  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “๒,๕๐๐ กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก ๒,๕๐๐ โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ ๒,๕๐๐ โรงเรียนชายขอบ” 52
15 ต.ค.63  สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต ย้ายที่ตั้งไปยังที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่ 56
15 ต.ค.63  ขอเชิญร่วมงาน "Thailand Smart City Week 2020" ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 58
12 ต.ค.63  ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "๒๐ ปี ราชภัฎศรีสะเกษ" 54
12 ต.ค.63  ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) 54
8 ต.ค.63  ขอประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง 11
6 ต.ค.63  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ 58
2 ต.ค.63  ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต 55
21 ก.ย.63  สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน 55
10 ก.ย.63  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ 0
10 ก.ย.63  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน 54
25 ส.ค.63  ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 54
10 ส.ค.63  ขอแจ้งช่องทางหลักในการรับหนังสือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 35
10 ส.ค.63  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว 54
31 ก.ค.63  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ NuPHETS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรค โควิด 19 2
24 ก.ค.63  การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 55
15 ก.ค.63  กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” 15
14 ก.ค.63  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และแจ้งการย้ายที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 55
9 ก.ค.63  มาตรการรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของภาคอุตสาหกรรม 55
8 ก.ค.63  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 56
2 ก.ค.63  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 56
16 มิ.ย.63  แจ้งการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ของ สพป.พัทลุง เขต ๒) 39
12 มิ.ย.63  แจ้งช่องการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 หน่วยงาน 54
12 มิ.ย.63  การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 55
2 มิ.ย.63  แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๘ หน่วยงาน 53
26 พ.ค.63  แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวน ๒๑ หน่วยงาน 56
26 พ.ค.63  วีดิทัศน์ชี้แจงการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563 53
8 พ.ค.63  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการสำรวจผลการกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 (ด้านเศรษฐกิจ) 55
5 พ.ค.63  ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 56
30 เม.ย.63  แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๔ หน่วยงาน 57
28 เม.ย.63  การกำหนดเลขที่หนังสือของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท) 54
22 เม.ย.63  แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑๑ หน่วยงาน 56
20 เม.ย.63  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรและบุคคลทั่วไป 54
20 เม.ย.63  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) 57
14 เม.ย.63  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 54
5 มี.ค.63  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Flm) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก" 54
5 มี.ค.63  ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 58
24 ก.พ.63  ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ 56
24 ก.พ.63  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร 57
12 ก.พ.63  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 55
12 ก.พ.63  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ 53
12 ก.พ.63  ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 54
28 ม.ค.63  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๓ และเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ 55
28 ม.ค.63  การแสดงที่ไม่เหมาะสมในงานเทศกาลประเพณีตลอดจนงานบุญต่าง ๆ 55
10 ม.ค.63  รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ 57
25 ธ.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปหัวข้อ "สุข สนุก (ดี) ที่งานสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ" 54
23 ธ.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ 55
23 ธ.ค.62  รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 58
23 ธ.ค.62  การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 59
4 ธ.ค.62  โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนชิน ประจำปี ๒๕๖๓ 55
26 พ.ย.62  เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี 55
19 พ.ย.62  การรับสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน 54
14 พ.ย.62  การรับสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน 56
7 พ.ย.62  การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน 54
18 ต.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะ 56
26 ส.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "กำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี" 55
14 ส.ค.62  แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 57
6 ส.ค.62  ประชาสัมพันธ์การใช้เพลง "สดุดีพระแม่ไทย" 55
6 ส.ค.62  โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง ๓ (กล้าคิด กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท.ทำ ทัน ที 56
5 ส.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 56
5 ส.ค.62  การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 56
12 ก.ค.62  การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 57
4 ก.ค.62  การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit 54
26 มิ.ย.62  ขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 53
20 มิ.ย.62  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 57
20 มิ.ย.62  ขอความร่วมมือเปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลง "สดุดีจอมราชา" และเพลง "จิตอาสาพระราชทาน" 54
18 มิ.ย.62  การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 56
4 มิ.ย.62  การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" 55
31 พ.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 55
30 พ.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 50
28 พ.ค.62  ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 55
19 เม.ย.62  รายงานการประชุมใหญ่สมาชิก สกจ. 57
20 มี.ค.62  แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 29
27 ก.พ.62  การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 55
26 ก.พ.62  แจ้งผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 109
26 ก.พ.62  ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ ๑-๔ 99
29 ม.ค.62  ประชาสัมพันธ์การออมเงินเพื่อรับบำนาญตลอดชีวิต 54
21 ม.ค.62  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒ 56
11 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ 39
7 ม.ค.62  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม 54
7 ม.ค.62  แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 59
4 ม.ค.62  ขอเชิญร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" 53
24 ธ.ค.61  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 104
21 ธ.ค.61  การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒ 1
20 ธ.ค.61  การสำรวจข้อมูลภูมิประเทศเพื่อการวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร 58
18 ธ.ค.61  การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 53
7 ธ.ค.61  ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 55
20 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์ผลงาน 53
20 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike" อุ่นไอรัก 55
14 พ.ย.61  โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ ๒ 54
14 พ.ย.61  การรับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 54
8 พ.ย.61  การรับสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 54
5 พ.ย.61  ไฟล์นำเสนอ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 28
25 ต.ค.61  มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 55
17 ต.ค.61  กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักนิติการ 55
10 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี" 55
10 ต.ค.61  การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ 56
8 ต.ค.61  การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี 55
2 ต.ค.61  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 56
29 ก.ย.61  ประเด็นพิจารณาและตัวบงชี้ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑ 59
26 ก.ย.61  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย ๒๐๑๘ 58
20 ก.ย.61  การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ 22
12 ก.ย.61  ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 57
30 ส.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ 102
22 ส.ค.61  การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 56
16 ส.ค.61  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" 56
31 ก.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑ 53
31 ก.ค.61  บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" 52
3 ก.ค.61  ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค.News" 54
22 มิ.ย.61  โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๑ 61
19 มิ.ย.61  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 54
18 มิ.ย.61  คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปี ๒๕๖๑ 17
15 มิ.ย.61  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ ๘ 56
14 มิ.ย.61  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (คร้้งที่ ๒) 54
13 มิ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ 54
13 มิ.ย.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 58
25 พ.ค.61  โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ 58
17 พ.ค.61  ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 55
17 พ.ค.61  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง 55
7 พ.ค.61  การขนย้ายเอกสารวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 54
3 พ.ค.61  โครงการจัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ 57
3 พ.ค.61  โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56
1 พ.ค.61  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 54
30 เม.ย.61  ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018 56
29 มี.ค.61  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ 56
26 มี.ค.61  การจัดทำและส่งคลิปวีดีโอ รายการ “พุธเช้า” ข่าว สพฐ. 77
7 มี.ค.61  ขอประชาสัมพันธ์การสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ 54
7 มี.ค.61  ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค.News" รายไตรมาส 56
22 ก.พ.61  คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 59
15 ก.พ.61  ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านราชพฤกษ์ "OPEN HOUSE 2018" 52
13 ก.พ.61  การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 53
31 ม.ค.61  ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." 57
26 ม.ค.61  ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ณ วัดใกล้เคียง 54
22 ธ.ค.60  เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ 54
20 ธ.ค.60  แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 57
20 ธ.ค.60  การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 58
23 ธ.ค.60  ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ 55
19 ธ.ค.60  แจ้งปิดรับ...การส่งรายชื่อผู้ขอตรวจสุขภาพประจำปี 2561 54
18 ธ.ค.60  ขอเชิญรับเสื้อแจ็คเก็ต..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๖๗  53
12 ธ.ค.60  แจ้งรับ..เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๗  55
1 ธ.ค.60  ขอเชิญชวนเดิน - ปั่นจักรยาน ต้านลมหนาว ฉลอง 30 ปี ไลออนส์ศรีสะเกษ 0
30 พ.ย.60  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษหยุดทำการ" 55
23 พ.ย.60  สพฐ.ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 55
21 พ.ย.60  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม" 54
21 พ.ย.60  ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู 56
21 พ.ย.60  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e - Commerce Week 2017 56
15 พ.ย.60  แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจงานดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 53
15 พ.ย.60  ด่วน!!(รอบที่ ๒/รอบสุดท้าย) สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ 54
10 พ.ย.60  ขอให้ชำระเงินค่าเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ จังหวัดขอนแก่น 56
9 พ.ย.60  ปิดการสั่งจอง!!!...เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น เป็นต้นไป 54
24 ต.ค.60  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 57
11 ต.ค.60  ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเกินกว่า ๓ เดือน 53
10 ต.ค.60  การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) 55
15 ก.ย.60  การประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดง "รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย" 59
15 ก.ย.60  การประกวดคำขวัญจังหวัดศรีสะเกษ 55
15 ก.ย.60  เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ 57
7 ก.ย.60  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน เวิร์ลไดแด็ก เอเชีย ๒๐๑๗ 54
7 ก.ย.60  ขอเชิญเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35
17 ส.ค.60  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 58
1 ส.ค.60  การประกวดตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๕ ปี 54
11 ก.ค.60  การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ 56
7 ก.ค.60  การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ 55
6 ก.ค.60  โครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต 54
27 มิ.ย.60  การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานซีมีโอ 56
20 มิ.ย.60  การจัดงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน ศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017 59
19 มิ.ย.60  ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสด เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๐ 55
17 พ.ค.60  ด่วนที่สุด..การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 57
9 พ.ค.60  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 55
3 เม.ย.60  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 56
21 มี.ค.60  ขอความอนุเคราะห์ชำระเงินค่าสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี ๒๕๖๐ 54
21 มี.ค.60  เชิญลูกจ้างประจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ 14
15 มี.ค.60  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อโครงการสวัสดิการข้าราชการครู ในสังกัด สพฐ.(สินเชื่ออเนกประสงค์) 56
20 ก.พ.60  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education 21
15 ก.พ.60  ประชาสัมพันธ์ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 53
7 ก.พ.60  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๐ 57
26 ม.ค.60  ย้ายสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 54
24 ม.ค.60  แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ 55
23 ม.ค.60  การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. พ.ศ.๒๕๕๙ 56
[ ปิด ]