ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
8 ส.ค.65   24
12 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 34
11 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 20
7 ก.ค.65  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 6
4 ก.ค.65  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (2565-2569) 10
4 ก.ค.65  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8
30 มิ.ย.65  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 54
11 ต.ค.64  ปฏิทินดำเนินงาน จัดทำข้อมูล DMC/B-OBEC/EMIS ปี 2564 65
29 มิ.ย.64  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 64
16 ก.ค.63  ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 62
15 ก.ค.63  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 64
5 พ.ย.62  นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 59
22 ส.ค.62  แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO 64
14 มี.ค.62  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 63
26 พ.ย.61  จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 63
17 พ.ย.61  บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. 61
30 มิ.ย.61  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ 29
26 มิ.ย.61  รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 60
4 มิ.ย.61  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 59
17 พ.ค.61  แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 59
9 ม.ค.61  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 14
2 ก.พ.60  สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs 25
[ ปิด ]