ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
8 ส.ค.65   12
12 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 7
11 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 9
7 ก.ค.65  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 23
4 ก.ค.65  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (2565-2569) 16
4 ก.ค.65  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22
30 มิ.ย.65  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 41
11 ต.ค.64  ปฏิทินดำเนินงาน จัดทำข้อมูล DMC/B-OBEC/EMIS ปี 2564 55
29 มิ.ย.64  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 55
16 ก.ค.63  ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 51
15 ก.ค.63  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 55
5 พ.ย.62  นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 50
22 ส.ค.62  แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO 54
14 มี.ค.62  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 54
26 พ.ย.61  จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 54
17 พ.ย.61  บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. 52
30 มิ.ย.61  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ 51
26 มิ.ย.61  รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 52
4 มิ.ย.61  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 50
17 พ.ค.61  แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 50
9 ม.ค.61  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 4
2 ก.พ.60  สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs 52
[ ปิด ]