ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
25 ก.ค.66  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 88
30 มิ.ย.66  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 68
27 มิ.ย.66  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 23
27 มิ.ย.66  คู่มือดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบภัย 012 14
27 มิ.ย.66  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 20
27 มิ.ย.66  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน 16
23 มิ.ย.66  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 35
22 มิ.ย.66  คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน 31
15 ก.พ.66  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 75
8 ส.ค.65   52
12 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 55
11 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 53
7 ก.ค.65  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 43
4 ก.ค.65  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (2565-2569) 9
4 ก.ค.65  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 111
30 มิ.ย.65  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 49
11 ต.ค.64  ปฏิทินดำเนินงาน จัดทำข้อมูล DMC/B-OBEC/EMIS ปี 2564 49
29 มิ.ย.64  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 51
16 ก.ค.63  ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 50
15 ก.ค.63  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 50
5 พ.ย.62  นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 51
22 ส.ค.62  แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO 53
14 มี.ค.62  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 51
26 พ.ย.61  จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 51
17 พ.ย.61  บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. 53
30 มิ.ย.61  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ 10
26 มิ.ย.61  รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 51
4 มิ.ย.61  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 8
17 พ.ค.61  แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 49
9 ม.ค.61  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 52
2 ก.พ.60  สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs 8
[ ปิด ]