ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
27 พ.ค.67  ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2567 4
15 พ.ค.67  ประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 6
7 พ.ค.67  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 5
2 พ.ค.67  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2567 9
19 มี.ค.67  พิมพ์เกียรติบัตรอบรม SET วันที่ 18 มี.ค.67 57
24 ต.ค.66  การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 56
5 ต.ค.66  ขอเชิญนักเรียนเข้าสอบวัดทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Educational Contest) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 58
22 ก.ย.66  ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาทั่วไป เพื่อรับการคัดเลือก IQA AWARD 91
25 ส.ค.66  บทความทางวิชาการ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 41
24 ส.ค.66  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก" ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 32
18 ส.ค.66  การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร 86
16 ส.ค.66  เผยแพร่การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี 34
3 ส.ค.66  ประชาสัมพันธ์ร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย 23
11 ก.ค.66  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 27
11 ก.ค.66  เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 30
11 ก.ค.66  ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 57
30 มิ.ย.66  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15
30 มิ.ย.66  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18
30 มิ.ย.66  รายงานผลการนำการประเมินผลจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 15
30 มิ.ย.66  การดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล 15
30 มิ.ย.66  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 12
29 มิ.ย.66  ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2566/2567 รุ่นที่ 1 และ 2 11
27 มิ.ย.66  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 16
27 มิ.ย.66  โครงสร้างหน่วยงาน 14
26 มิ.ย.66  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
26 มิ.ย.66  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 11
23 มิ.ย.66  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 18
22 มิ.ย.66  การประชุมการนำเสนอและเผยแพร่ต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา IQA AWARD 10
22 มิ.ย.66  รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 11
22 มิ.ย.66  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 11
22 มิ.ย.66  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 12
22 มิ.ย.66  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 9
22 มิ.ย.66  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 10
22 มิ.ย.66  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 12
22 มิ.ย.66  ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 10
24 พ.ค.66  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23
23 พ.ค.66  ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17
28 มี.ค.66  เชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตาก 60
15 มี.ค.66  ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ 53
13 มี.ค.66  เกียรติบัตรห้องเรียน/โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565-66 169
7 มี.ค.66  ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี 51
7 มี.ค.66  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งผลงาน Tik Tok งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด 53
27 ธ.ค.65  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 54
23 พ.ย.65  เผยแพร่ รายงานการวิจัยเรื่อง การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 56
22 พ.ย.65  ประกาศเกียรติบัตร รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 158
21 พ.ย.65  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 เรื่องการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 56
16 ก.ย.65  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 54
23 ส.ค.65  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง รายงานผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาทั่วไป เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 61
16 ส.ค.65  ประชาสัมพันธ์การเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565" 60
10 ส.ค.65  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 57
8 ส.ค.65  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 55
4 ส.ค.65  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 59
1 ส.ค.65  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 55
22 ก.ค.65  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่องรายงานผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาทั่วไป เพื่อรับการคัดเลือกได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 56
12 ก.ค.65  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 55
12 ก.ค.65  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 56
12 ก.ค.65  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (2565 - 2569) 56
12 ก.ค.65  โครงสร้างการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 55
12 ก.ค.65  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 59
12 ก.ค.65  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาส 59
12 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 57
12 ก.ค.65  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รอบ 6 เดือน 56
12 ก.ค.65  รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 57
12 ก.ค.65  ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 57
11 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 55
11 ก.ค.65  รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 56
11 ก.ค.65  คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ 56
11 ก.ค.65  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 58
11 ก.ค.65  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 56
11 ก.ค.65  รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 60
11 ก.ค.65  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 55
6 ก.ค.65  ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 32
5 ก.ค.65  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 15
5 ก.ค.65  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 0
5 ก.ค.65  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 56
5 ก.ค.65  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 57
5 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 57
5 ก.ค.65  รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 57
5 ก.ค.65  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 57
5 ก.ค.65  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 56
5 ก.ค.65  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 56
5 ก.ค.65  ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 16
22 มิ.ย.65  ประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่ : ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ (Library in New Normal : Collaboration, Innovation and Services) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2564 58
22 มิ.ย.65  ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ไทย ครั้งที่ 1 59
22 มิ.ย.65  การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 46 พุทธศักราช 2565 59
22 มิ.ย.65  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 6 57
19 พ.ค.65  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอสชวน ครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ Wow ปีที่ ๖ 56
17 พ.ค.65  ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ "ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS" ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ 55
12 พ.ค.65  การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022 53
20 เม.ย.65  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ 57
31 มี.ค.65  รายงานผลการสอบ O-NET ปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 57
28 ก.พ.65  เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย วันที่ 25 ก.พ.65 59
21 ก.พ.65  โครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ 30
17 ก.พ.65  โครงการค่ายฝึกอบรม "เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านทุจริต" ปีการศึกษา 2564 54
4 ก.พ.65  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565 56
2 ก.พ.65  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 56
26 ม.ค.65  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 3) 55
30 ธ.ค.64  การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 56
14 ธ.ค.64  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 58
4 ต.ค.64  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2564 52
31 ส.ค.64  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-๑๙ 57
20 ส.ค.64  เกียรติบัตร ห้องเรียนคุณภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2564 61
18 ส.ค.64  ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน 55
13 ส.ค.64  สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส 53
13 ส.ค.64  คู่มือการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 56
11 ส.ค.64  การดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 55
11 ส.ค.64  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 548
9 ส.ค.64  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 17
9 ส.ค.64  รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 57
5 ส.ค.64  รายงานการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 56
4 ส.ค.64  รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 57
4 ส.ค.64  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 60
3 ส.ค.64  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 56
3 ส.ค.64  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 58
3 ส.ค.64  หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 56
2 ส.ค.64  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 57
2 ส.ค.64  รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ 59
2 ส.ค.64  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 56
29 ก.ค.64  ประชาสัมพันธ์แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 56
22 ก.ค.64  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รอบ ๖ เดือน 57
22 ก.ค.64  รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 56
22 ก.ค.64  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 55
22 ก.ค.64  สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส 55
22 ก.ค.64  รายงานผลการดำเนินงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 56
22 ก.ค.64  รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 56
22 ก.ค.64  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 0
22 ก.ค.64  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 57
22 ก.ค.64  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 55
20 ก.ค.64  ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารในการบริงานงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 56
16 ก.ค.64  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 11
16 ก.ค.64  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 53
13 ก.ค.64  ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 54
13 ก.ค.64  การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 55
12 ก.ค.64  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 55
28 มิ.ย.64  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2564 64
23 มิ.ย.64  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 66
10 มิ.ย.64  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปี 2564 54
5 พ.ค.64  ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2563 รร.ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 56
5 พ.ค.64  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 52
27 เม.ย.64  ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 51
19 เม.ย.64  เชิญเข้าร่วมการประชุม “SEAMEO Congress 2021 (Virtual)” 56
9 เม.ย.64  กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วีดิโอจากเพลง Coding ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน “The Coding Challenge VDO Contest” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA 58
9 มี.ค.64  ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว 56
4 มี.ค.64  เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 54
17 ก.พ.64  การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564 57
11 ก.พ.64  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 57
28 ม.ค.64  คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ 25
2 ธ.ค.63  โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 56
30 พ.ย.63  ส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 56
24 พ.ย.63  ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 55
13 พ.ย.63  การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 56
4 พ.ย.63  ประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563" 57
2 พ.ย.63  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไย (Thai Competency Test) สำหรับช่าวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563 56
19 ต.ค.63  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 57
22 ก.ย.63  ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563 54
1 ก.ย.63  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ 21 27
21 ส.ค.63  ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister' Science Award 2020 54
21 ส.ค.63  ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 55
21 ส.ค.63  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน "และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 55
23 ก.ค.63  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 56
16 ก.ค.63  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา : สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 54
15 ก.ค.63  คู่มือการให้บริการ 58
15 ก.ค.63  คู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือนิเทศฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 55
15 ก.ค.63  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2564 56
14 ก.ค.63  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 57
13 ก.ค.63  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 55
13 ก.ค.63  รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 55
13 ก.ค.63  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รอบ 6 เดือน 54
12 ก.ค.63  แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 55
10 ก.ค.63  รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 58
10 ก.ค.63  รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 57
1 ก.ค.63  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 50
18 มิ.ย.63  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 55
8 มิ.ย.63  การประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบาน" ประจำปี 2563 55
3 มี.ค.63  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 54
25 ก.พ.63  ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 56
19 ก.พ.63  ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 56
19 ก.พ.63  การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) 48
7 ก.พ.63  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 54
31 ม.ค.63  ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 53
31 ม.ค.63  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก 55
17 ม.ค.63  โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 55
17 ม.ค.63  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบเยาวชนคนเก่งวิชาภาษาไทย ประจำปี 2562 ระดับประถมศึกษา 55
17 ม.ค.63  ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 57
16 ม.ค.63  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 57
19 ธ.ค.62  การประชาสัมพันธ์แข่งขันหุ่นยนต์ 56
29 พ.ย.62  แผนป้องกันการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 55
13 พ.ย.62  ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 58
13 พ.ย.62  การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 55
1 พ.ย.62  ประชาสัมพันธ์การอบรมไตรสิกขาสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ 59
28 ส.ค.62  การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2 4
18 ก.ค.62  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ 60
11 ก.ค.62  ผลสอบ RT ปี 2561 57
11 ก.ค.62  คู่มือการให้บริการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 55
9 ก.ค.62  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 57
8 ก.ค.62  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 55
8 ก.ค.62  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 56
8 ก.ค.62  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 14
7 ก.ค.65  การดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 57
8 ก.ค.62  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2561 - 2564 68
5 ก.ค.62  การประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 55
4 ก.ค.62  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 58
4 ก.ค.62  รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 57
3 ก.ค.62  การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 55
28 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 97
14 มิ.ย.62  รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 54
14 มิ.ย.62  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 58
11 มิ.ย.62  สัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 พุทธศักราช 2562 57
10 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 54
10 มิ.ย.62  โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัลอย่างง่าย ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้แบบเร่งรัดเป็นรูปธรรม 3
4 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2562 56
4 มิ.ย.62  เชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 56
4 มิ.ย.62  โครงการ Prime Minister's Award 2019 57
4 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43 59
4 มิ.ย.62  การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย 54
27 พ.ค.62  ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย 56
15 พ.ค.62  ปฏิทินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 14 ปีการศึกษา 2562 53
28 มี.ค.62  ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ 97
28 มี.ค.62  ประชาสัมพันธ์การสัมมนา "วิจัย เปลี่ยนโลก" และ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 56
11 มี.ค.62  การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 58
26 ก.พ.62  การแข่งขัน Young Inventors Challenge (YIC) 2019 3
14 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษ 58
5 ก.พ.62  โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 72
5 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 57
10 ม.ค.62  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย 54
16 พ.ย.61  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท 54
16 พ.ย.61  เชิญชวนรับชมเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 56
6 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ประจำปี 2561 57
30 ต.ค.61  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14" 99
18 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" 54
5 ต.ค.61  ประกาศผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4
4 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์หนังสือ ศาสตร์พระราชาฯ ในรัชกาลที่ 9 และหนังสือคัดสรร 4.0 56
1 ต.ค.61  สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10
24 ก.ย.61  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 55
11 ก.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน 54
11 ก.ย.61  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด การประกวดห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2561 55
11 ก.ย.61  ขอเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6" 57
17 ส.ค.61  รายงานผลการดำเนินการ บริษัทสร้างการดี 56
17 ส.ค.61  การรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 54
19 ก.ค.61  แนวทางการจัดกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 55
17 ก.ค.61  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 54
17 ก.ค.61  เอกสารโรงเรียนคุณธรรม 54
5 ก.ค.61  เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปี 2561 56
29 มิ.ย.61  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2561 55
26 มิ.ย.61  รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 56
22 มิ.ย.61  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 87
20 มิ.ย.61  ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม "พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" 50
20 มิ.ย.61  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ ๒ 55
18 มิ.ย.61  การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 0
16 มิ.ย.61  ผลการสอบ Pre-ONET 57
15 มิ.ย.61  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 55
28 พ.ค.61  รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 55
17 พ.ค.61  ผลการทดสอบ O-NET รายโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 12
21 มี.ค.61  โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 55
12 มี.ค.61  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59
7 มี.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37 54
15 ม.ค.61  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 61
15 ม.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค 3
29 ธ.ค.60  ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 57
28 ธ.ค.60  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 55
21 ธ.ค.60  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 : เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0 17
12 ธ.ค.60  กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ 55
30 พ.ย.60  ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 15
29 พ.ย.60  ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาชีพ ทำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ 55
14 พ.ย.60  การอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 54
13 พ.ย.60  การคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี 2561 56
8 พ.ย.60  ขอเชิญร่วมสืบสาน "ศาสตร์พระราชา" พัฒนานักเรียนให้พอเพียง 53
17 ต.ค.60  ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 57
11 ต.ค.60  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ" 57
5 ต.ค.60  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) 56
28 ก.ย.60  การขอรับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย 56
28 ก.ย.60  เลื่อนการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน" 55
15 ก.ย.60  ประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 55
28 ส.ค.60  เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 16
4 ส.ค.60  คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 55
12 ก.ค.60  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" 56
27 มิ.ย.60  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560 55
20 มิ.ย.60  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศไทย ครั้งที่ 16 และ "การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14" 55
9 มิ.ย.60  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นผู้บริหารการศึกษาและคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2560 56
5 มิ.ย.60  ขอเชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงการ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2560 54
2 มิ.ย.60  โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561 (ปีที่ 7) 54
1 มิ.ย.60  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 55
1 มิ.ย.60  กิจกรรมการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 16
30 พ.ค.60  ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 54
29 พ.ค.60  การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2017" 55
25 พ.ค.60  ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 55
9 พ.ค.60  การเสนอข้อเสนอการวิจัย 57
8 พ.ค.60  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 55
28 เม.ย.60  ไฟล์นำเสนอการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ปี 2560 56
30 มี.ค.60  ประชาสัมพันธ์รายการสื่อสำหรับการศึกษาพิเศษ 55
24 มี.ค.60  การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 28
21 มี.ค.60  การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 53
20 มี.ค.60  การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท 57
14 มี.ค.60  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและรวมประกวด/แข่งขัน วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สืบสานมรดกไทย ครั้งที่ 4 54
22 ก.พ.60  แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 35 56
15 ก.พ.60  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 55
15 ก.พ.60  นำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาด้วย STEM ROBOTIC 57
3 ก.พ.60  การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ภายใต้โครงการ "ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ประจำปีงบประมาณ 2560" 56
30 ม.ค.60  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก (ฟรี) 55
30 ม.ค.60  ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน 85
23 ม.ค.60  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 55
23 ม.ค.60  การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2560 54
23 ม.ค.60  ส่งจดหมายข่าว NIETS News 55
12 ม.ค.60  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย 14
11 ม.ค.60  ประชาสัมพันธ์วันปิดโครงการช่วยเหลือ(สอนฟรี) นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ) 10
[ ปิด ]