ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
6 ก.ย.66  สำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2564 12
31 ส.ค.66  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Learning Platform Online 20
21 ส.ค.66  สถาบันพัฒนาเพื่อนครูประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยมืออาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ บูรณาการ 10
9 ส.ค.66  ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ 34
9 ส.ค.66  การประกวดหน่วยงานและ ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 18
9 ส.ค.66  สมาพันธ์แพลตฟอร์ม การศึกษาประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง (ชั้น ๗**สถาบันคุณวุติวิชาชีพ) 7
9 ส.ค.66  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี การศึกษา 2564 14
9 ส.ค.66  สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19
27 ก.ค.66  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 11
24 ก.ค.66  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่เป็น Digital Content Creator 14
19 ก.ค.66  การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2566 29
13 ก.ค.66  การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 69
27 มิ.ย.66  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู "ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้" 14
20 มิ.ย.66  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ 2
16 มิ.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ หัวใจการเงิน 10
25 พ.ค.66  ประชาสัมพันธ์ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 17
12 พ.ค.66  ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดศรีสะเกษ 59
12 พ.ค.66  ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 23
26 เม.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครู แกนนำอย่างสร้างสรรค์ ด้วย ipad "ระยะที่สอง" 30
25 เม.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมในหลักสูตร Leadership in international Security (LISE) 11
24 เม.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการ ทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ของมูลนิธิ ฮาคูโฮโด 16
21 เม.ย.66  สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเกณฑ์การรับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ 14
19 เม.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการ ขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพในรูปแบบอบรมออนไลน์และออนไซด์ 19
19 เม.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6
19 เม.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการทุน อบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ของมูลนิธิฮาคู โฮโด 9
19 เม.ย.66  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 6
11 เม.ย.66  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือก"ครูดีในดวงใจ" 59
11 เม.ย.66  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 46
7 เม.ย.66  ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรการสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลก 46
4 เม.ย.66  การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 46
28 มี.ค.66  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "MAC พาครูสอน ENG สอนฟรี CEFR 2566" สนับสนุนการสอบวัดสมรรถนะ และภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR 49
24 มี.ค.66  ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย IDT Research Forum 2023 48
24 มี.ค.66  เชิญชวนบุคลากรเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" 48
6 ก.พ.66  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2565 45
23 ม.ค.66  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ รุ่นที่ ๒ 44
12 ม.ค.66  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 45
11 ม.ค.66  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. และร่างแก้ไขเพิ่มพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 การปรับเพิ่ม ค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน 45
11 ม.ค.66  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) 44
10 ม.ค.66  จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 43
9 ม.ค.66  ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในใจศิษย์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 46
29 ธ.ค.65  ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ 47
16 ธ.ค.65  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนทางการศึกษาดีเด่น (ssk 1 AWARDS) เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ 60
13 ธ.ค.65  การรับสมัครคัดเลือกรางวัล Wenhui Award 2022 Educational Innovations for Leaning Recovery 52
13 ธ.ค.65  ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) 54
8 ธ.ค.65  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ (สทศ.) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 51
7 ธ.ค.65  การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุใน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่สอน ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 45
6 ธ.ค.65  การคัดเลือกครูดีในใจศิษย์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 58
24 พ.ย.65  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 54
23 พ.ย.65  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 49
22 พ.ย.65  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสัมมนา "พัฒนาวิพากษ์ ครั้งที่ 5 Learning Loss : บทเรียนสู่การเตรียมความพร้อมการศึกษาไทย ในVUCA Word" 48
15 พ.ย.65  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 2/2565 44
4 พ.ย.65  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขา ครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมะลิ ประจำปี 2566 51
25 ต.ค.65  สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ 49
20 ต.ค.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างรรค์ด้วย ipad 46
19 ต.ค.65  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOMในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 45
18 ต.ค.65  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อสังคม (ส.พ.บ.)เชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน ๕ หลักสูตร 45
18 ต.ค.65  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะรูปแบบใหม่ ( PA) แบบฟรีออนไลน์ ในวันเสาร์เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ 45
17 ต.ค.65  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การอบรมการทำโครงการดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ ด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี2566 47
17 ต.ค.65  แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2565 45
6 ต.ค.65  สมาคมนักบริหารพัสดุ แห่งประเทศไทย(สำนักงานใหญ่) แจ้งประขาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 46
5 ต.ค.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์ 48
5 ต.ค.65  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประชาสัมพันธ์ หลักฐานที่ใช้ แสดงในการประกอบวิชาชีพ 48
5 ต.ค.65  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลประชาสัมพันธ์ เข้ารับการฝึกอบรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 46
3 ต.ค.65  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ(สำนักงาน กสม.) ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 46
30 ก.ย.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหา ค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ 46
30 ก.ย.65  การขอรับหนังสือรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 46
28 ก.ย.65  ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๖ 46
22 ก.ย.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย 46
12 ก.ย.65  สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษา ซีมีโอ เรลด์ ประจำปี 2565 45
1 ก.ย.65  สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การประกวด "Ombudssman Awards"รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 50
31 ส.ค.65  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร"ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ" (รหัสEP3) 47
22 ส.ค.65  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ"(รหัสEP3) 47
22 ส.ค.65  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ ๔ 45
16 ส.ค.65  มูลนิธิครูดีของแผ่นดินประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมสัมมนา Education Talk ครั้งที่ ๘ "ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ" ผ่านระบบออนไลน์ 48
10 ส.ค.65  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ"รุ่นที่ ๑ - ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ 49
9 ส.ค.65  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ครั้งท่ี ๕ ปี ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) 50
8 ส.ค.65  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมกรณีความผิดทางวินัยและ การดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 50
2 ส.ค.65  ประกาศผลการประกวดรางวัล หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑ 50
22 ก.ค.65  การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ 46
22 ก.ค.65  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) 47
29 มิ.ย.65  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงาน ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 45
29 มิ.ย.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจ เข้ารับชมงานสัมมนา GEG Thailand live Event ประจำปี 2565 43
27 มิ.ย.65  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 45
13 มิ.ย.65  สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ 46
6 มิ.ย.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 46
6 มิ.ย.65  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประชาสัมพันธ์ การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 46
6 มิ.ย.65  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) อบรมสัมมนาทางวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์(ZOOM) 45
6 มิ.ย.65  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 46
2 มิ.ย.65  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 47
1 มิ.ย.65  หน่วยพัฒนา(นิติบุคคล)หจก.เพื่อครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA4) ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ฯ ว PA 45
30 พ.ค.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Classpoint ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบริษัท Inknoe Singapore 46
30 พ.ค.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศ 46
26 พ.ค.65  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2565 46
19 พ.ค.65  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 44
16 มี.ค.65  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ 46
9 มี.ค.65  ประกาศคณะกรรมการรางวัล พานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๕ 45
9 มี.ค.65  สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูเชิงปฏิบัติการ Coding เขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.สสวท สู่เวทีการแข่งขัน และศิลปหัตถกรรมนักเรียน 47
9 มี.ค.65  จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สมัครอบรมหลักสูตรผู้นำ การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 46
21 ก.พ.65  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควร ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ 46
8 ก.พ.65  โรงเรียนไอเวิลด์ (สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ) ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 47
28 ม.ค.65  การรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๕๖๖ 45
28 ม.ค.65  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 47
27 ม.ค.65  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565 46
26 ม.ค.65  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษา และอาชีพ (ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนาที่ี่คุรุสภาต่ออายุ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ 46
11 ม.ค.65  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษา และอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 45
4 ม.ค.65  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุน การศึกษาดีเด่น(SSK1 AWARDS) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู แห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 46
24 ธ.ค.64  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการบริหาร ในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง (นวต.MAX:Digital Intelligence and Smart Systems) 45
24 ธ.ค.64  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) 47
9 ธ.ค.64  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการ ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 45
7 ธ.ค.64  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 45
2 ธ.ค.64  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2565 45
26 พ.ย.64  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 45
10 พ.ย.64  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย 44
3 พ.ย.64  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ใน หัวข้อ " ทักษะทางด้านดนตรีขั้นพื้นฐาน" 45
2 พ.ย.64  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(แห่งประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน 47
20 ต.ค.64  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM) 47
12 ต.ค.64  สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "สร้างวินัยทางการเงินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2564 45
4 ต.ค.64  สำนักงานบริการมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาระบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ " รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๗ 47
16 ก.ย.64  ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 46
5 ส.ค.64  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่นและผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 45
12 ก.ค.64  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2564 46
15 มิ.ย.64  ประกาศมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 45
15 มิ.ย.64  ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 45
19 พ.ค.64  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตฐาน (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 47
28 เม.ย.64  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 46
8 เม.ย.64  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564 47
1 เม.ย.64  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษ ที่ 21 45
31 มี.ค.64  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Platform Onling 46
29 มี.ค.64  ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นการศึกษา 47
23 มี.ค.64  โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44
17 มี.ค.64  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 45
15 มี.ค.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์ 47
9 มี.ค.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา 45
9 มี.ค.64  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 45
2 มี.ค.64  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 44
2 มี.ค.64  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดฝึกอบรม ตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2564 46
18 ก.พ.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564" 46
17 ก.พ.64  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 46
17 ก.พ.64  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษา และอาชีพ(ประเทศไทย)ร่วมกับ หน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์ ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม การออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64 45
2 ก.พ.64  สมาพันธ์แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูด้วยหลักสูตร ที่ผ่านการับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 46
28 ม.ค.64  ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครูขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมตามโครงการอบรม "การเตรียม เปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว.PA-2564 และ เก็บชั่วโมงพัฒนาหลักสูตรที่สถาบัน คุรุพัฒนารับรอง ตามเกณฑ์ ว21,23 รอบสุดท้าย" 45
27 ม.ค.64  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญร่วมงานตามโครงการ การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 46
21 ม.ค.64  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 45
15 ม.ค.64  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 45
13 ม.ค.64  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 49
4 ม.ค.64  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ 45
27 พ.ย.63  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) 45
27 พ.ย.63  ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ 45
26 พ.ย.63  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย 46
25 พ.ย.63  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)ขอเชิญคณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 45
25 พ.ย.63  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) 45
23 พ.ย.63  สำนักงานเลขาคุรุสภา กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 45
17 พ.ย.63  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ( SSK1 AWARDS ) 46
27 ต.ค.63  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม 45
22 ต.ค.63  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ 47
5 ต.ค.63  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร 46
28 ก.ย.63  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ 45
18 ส.ค.63  บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากร จำกัด จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และ หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 44
17 ส.ค.63  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 45
14 ส.ค.63  ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 46
23 ก.ค.63  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมงาน และร่วมประกวดการแข่งขัน "วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ ๗" 44
21 ก.ค.63  นายกสมาคมโภชนาการ แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ 44
21 ก.ค.63  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ 46
17 ก.ค.63  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓ 44
30 มิ.ย.63  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูอนามัย ครูพยาบาล 45
15 มิ.ย.63  มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เปิดรับการศึกษา หลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 46
10 มิ.ย.63  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 46
10 มิ.ย.63  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการหลักสูตร"เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่" 47
23 เม.ย.63  การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส(COVID-19) 45
10 มี.ค.63  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 45
27 ก.พ.63  ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ 45
21 ก.พ.63  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ 45
17 ก.พ.63  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่9 45
31 ม.ค.63  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน 47
31 ม.ค.63  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 46
31 ม.ค.63  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 46
31 ม.ค.63  คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 45
23 ม.ค.63  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับ ปริญญาโท 47
23 ม.ค.63  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 45
23 ม.ค.63  สำนักงาน ก.พ.รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 47
23 ธ.ค.62  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัยจำนวน ๓ รุ่น 45
19 ธ.ค.62  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)กำหนดเปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ 44
19 ธ.ค.62  สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารหรือข้าราชการครู ทุกสังกัด 46
18 ธ.ค.62  สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมครูผู้สอน Robot การเขียนโปรแกรมCoding 45
18 ธ.ค.62  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 46
12 ธ.ค.62  กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.)รุ่นที่ ๑๐ 47
25 พ.ย.62  ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองภาคเรียนที่ ๒๕๖๒ 46
21 พ.ย.62  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเปลี่ยนอนาคตโลกด้วยวิถีบริโภคอย่างยั่งยืน 45
13 พ.ย.62  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น ในวันครู 16 มกราคม 2563 46
12 พ.ย.62  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู"Active Blended Learning" 45
12 พ.ย.62  ชมรมกรรมการและผู้ฝึกสอนครอสเวิร์ด เอแม็ทและคำคม ขอเชิญอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด(ภาษาต่างประเทศ) 46
7 พ.ย.62  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 44
7 พ.ย.62  ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย 47
7 พ.ย.62  หอการค้าจังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพย์ภาษาไทย 44
25 ต.ค.62  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 47
18 ต.ค.62  สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ 46
11 ต.ค.62  สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 45
10 ต.ค.62  อบรมสัมมนาหลักสูตร 300 47
10 ต.ค.62  เปิดจองหลักสูตรคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู 45
2 ต.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 45
23 ก.ย.62  ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 45
20 ก.ย.62  ประชาสัมพันธ์โครงการ"Young Leader Camp" 44
17 ก.ย.62  ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 47
17 ก.ย.62  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 46
4 ก.ย.62  รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ 46
26 ส.ค.62  การประชุมสัมมนาวิชาการ 45
22 ก.ค.62  แจ้งครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม 46
27 มิ.ย.62  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร 45
6 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารัปการฝึกอบรม 46
6 มิ.ย.62  เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคคลากรประจำปี ๒๕๖๒ 45
6 มิ.ย.62  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 45
9 เม.ย.62  โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019 46
9 เม.ย.62  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 47
11 มี.ค.62  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู 48
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 46
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 4
1 มี.ค.62  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 45
14 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 46
18 ม.ค.62  ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 46
15 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 46
15 ม.ค.62  เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 45
10 ม.ค.62  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 47
8 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร 46
8 ม.ค.62  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร 45
8 ม.ค.62  ขอเลื่อนการอบรม 45
8 ม.ค.62  การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่9 48
27 ธ.ค.61  ผลการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561ประจำปี 2561 116
6 ธ.ค.61  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 49
28 พ.ย.61  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 48
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 2
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 45
26 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม "จิตอาสาดีเด่น" 46
19 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการ 45
19 ต.ค.61  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 46
19 ต.ค.61  ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 47
2 ต.ค.61  การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 47
28 ส.ค.61  การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ) 45
7 ส.ค.61  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 46
7 ส.ค.61  แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 46
7 ส.ค.61  แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ 48
11 ก.ค.61  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษขั้นพื้นฐาน 44
11 ก.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 46
11 ก.ค.61  ขอเชิญประชุมทางวิชาการ 4
11 ก.ค.61  ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการพัฒนาครู 47
13 มิ.ย.61  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู 47
7 พ.ค.61  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 46
30 เม.ย.61  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 46
18 เม.ย.61  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 52
18 เม.ย.61  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 17
5 เม.ย.61  การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 46
2 เม.ย.61  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online 46
22 ก.พ.61  โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 44
22 ก.พ.61  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 46
18 ธ.ค.60  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 48
17 ธ.ค.60  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐ 49
[ ปิด ]