ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
5 มิ.ย.63  การตรวจสอบเขต ปี 63 118
24 ม.ค.63  ด่วนที่สุด..มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑/๖๓ 56
10 ก.ค.62  กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 55
10 ก.ค.62  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 49
10 ก.ค.62  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 57
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสถานศึกษา 54
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 50
8 ก.ค.62  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในสพป.ศรีสะเกษเขต 1 54
30 ต.ค.60  การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา 58
31 ม.ค.60  กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(ครั้งที่ ๓) 101
[ ปิด ]