ข่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
  ประกาศตำแหน่งว่างและที่คาดว่าจะว่าง เพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัด สพป.ศรีสะเกษเขต 1
           
  • 1. ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่าง เพื่อรับย้ายฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567
  • 2. รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • 3. รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-4

นำเสนอเมื่อ 14 มิ.ย.67 โดย: นิชาภัส แสงแก้ว อ่านแล้ว: 8 ครั้ง
  ประกาศตำแหน่งว่างและที่คาดว่าจะว่าง เพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัด สพป.ศรีสะเกษเขต 1
           
  • 1. ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่าง เพื่อรับย้ายฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567
  • 2. รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • 3. รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-4

นำเสนอเมื่อ 14 มิ.ย.67 โดย: นิชาภัส แสงแก้ว อ่านแล้ว: 8 ครั้ง
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2567 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
           

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ชอุ่ม กรไกร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 4/2567 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567 วิธีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เลขานุการ ฯ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 14 มิ.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 3 ครั้ง

  รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมานักการภารโรง(ใหม่ 102 อัตรา) ธุรการ 9,000 นักการภารโรง ,ธุรการโรงเรียน ,ครูวิกฤ ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
           
นำเสนอเมื่อ 14 มิ.ย.67 โดย: กัญญณัช เทนโสภา อ่านแล้ว: 2 ครั้ง
  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
           
นำเสนอเมื่อ 14 มิ.ย.67 โดย: มณรัตนา รุ่งวรานนท์ อ่านแล้ว: 36 ครั้ง
  ประชาสัมพันธ์โครงการ The Educators Thailand 2024 ภายใต้ธีม "มหานครเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียม"
           
นำเสนอเมื่อ 14 มิ.ย.67 โดย: ภาวดี สมาน อ่านแล้ว: 3 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567
           
นำเสนอเมื่อ 13 มิ.ย.67 โดย: มณรัตนา รุ่งวรานนท์ อ่านแล้ว: 472 ครั้ง
  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ
           

ด้วย สพฐ. แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ ให้ระบบข้อความ "เรียนดี มีความสุข" ในหนังสือราชการ ๓ ประเภท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นำเสนอเมื่อ 12 มิ.ย.67 โดย: พีระวรรณา เขียวหวาน อ่านแล้ว: 6 ครั้ง
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “๖ รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น"
           

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งสำเนาหนังสือกรมประชาสัมพันธ์ ที่ นร ๐๒๑๙.๐๕/ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “๖ รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือจากท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพพระราชกรณียกิจ ชุด “๖ รอบ พระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถ    ดาวน์โหลดไปใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากเว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th และเว็บไซต์ พระลาน www.phralan.in.th เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อไป

นำเสนอเมื่อ 11 มิ.ย.67 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 6 ครั้ง