9 ธ.ค.65 การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ (5)
7 ธ.ค.65 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ (21)
6 ธ.ค.65 ประกาศโรงเรียนอนุบาลพยุห์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน (13)
2 ธ.ค.65 ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน "ชัยพัฒนาแฟร์" (13)
29 พ.ย.65 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘.ค.(๒)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (41)
24 พ.ย.65 แบบเสนอชื่อ/ประวัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (61)
23 พ.ย.65 บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (10)
21 พ.ย.65 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โอนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 (15)
18 พ.ย.65 นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศ แบบ 6 DSP & 4 steps Model เพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในโรงเรียน (14)
17 พ.ย.65 ประกาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สพป.ศก.1 (68)