21 มิ.ย.65 รายงานจำนวนนักเรียน DMC ภาคเรียนที่1/2565 (52)
4 ม.ค.64 แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ (70)
17 ก.ค.63 แจ้งการใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ smss (52)
9 ก.ค.63 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (53)
15 ส.ค.62 แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (54)
1 ส.ค.62 การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (53)
12 ก.พ.62 ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563 (51)
8 พ.ค.61 การสำรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1ที่ใช้เครือข่าย Uninet (55)
11 ม.ค.61 คำสั่งคณะกรรมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ สพป.ศก.๑ และโรงเรียนในสังกัด (51)
9 ม.ค.61 ผลการวิเคราะห์ Pre ONET ปีการศึกษา 2560 (53)