2 มี.ค.66 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (5)
  13 ก.พ.66 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 (3)
  27 ต.ค.65 ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ (30)
  26 ต.ค.65 การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่ง คสช.11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 (28)
  4 มี.ค.65 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (85)
  2 ธ.ค.64 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (71)
  16 พ.ย.64 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (71)
  16 พ.ย.64 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (69)
  6 ส.ค.63 การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (82)
  29 ก.ค.63 การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย (69)