19 เม.ย.67 ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพวาด “มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก” (8)
  17 เม.ย.67 ประชาสัมพันธ์พื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (8)
  3 เม.ย.67 การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ (MV) เพลง "ไออุ่นอ้อมอกมั่นคง" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (7)
  18 มี.ค.67 ขอความอนุเคราะห์อนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าชื่อเสนอกฎหมายการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..(ฉบับครูและประชาชน) (36)
  18 มี.ค.67 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ETDA Digital Citizen Trainer Season 3 (18)
  5 มี.ค.67 การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (27)
  4 มี.ค.67 ประชาสัมพันธ์ และการสำรวจข้อมูล (16)
  28 ก.พ.67 การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (24)
  28 ก.พ.67 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... (13)
  27 ก.พ.67 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)  (62)