8 ส.ค.65 (24)
12 ก.ค.65 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (34)
11 ก.ค.65 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (20)
7 ก.ค.65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 (9)
4 ก.ค.65 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (2565-2569) (12)
4 ก.ค.65 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (8)
30 มิ.ย.65 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (54)
11 ต.ค.64 ปฏิทินดำเนินงาน จัดทำข้อมูล DMC/B-OBEC/EMIS ปี 2564 (66)
29 มิ.ย.64 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 (64)
16 ก.ค.63 ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (5)