23 พ.ย.65 เผยแพร่ รายงานการวิจัยเรื่อง การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (10)
22 พ.ย.65 ประกาศเกียรติบัตร รางวัลห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (15)
21 พ.ย.65 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 เรื่องการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 (16)
16 ก.ย.65 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 (38)
23 ส.ค.65 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง รายงานผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาทั่วไป เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 (54)
16 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์การเข้าชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565" (24)
10 ส.ค.65 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 (28)
8 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 (25)
4 ส.ค.65 การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (29)
1 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (29)