10 ส.ค.65 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 8 (12)
8 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 (9)
4 ส.ค.65 การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (14)
1 ส.ค.65 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (11)
22 ก.ค.65 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่องรายงานผลการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษาทั่วไป เพื่อรับการคัดเลือกได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 (57)
12 ก.ค.65 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5)
12 ก.ค.65 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ (6)
12 ก.ค.65 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (2565 - 2569) (4)
12 ก.ค.65 โครงสร้างการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (3)
12 ก.ค.65 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4)