27 พ.ย.66 รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (79)
  17 พ.ย.66 รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 (60)
  17 พ.ย.66 รายละเอียดโอนเงินค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 (41)
  17 พ.ย.66 รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (42)
  10 พ.ย.66 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (17)
  10 พ.ย.66 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (9)
  9 พ.ย.66 ขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน (8)
  8 พ.ย.66 รายละเอียดโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม,ธุรการ,นักการภารโรง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (38)
  7 พ.ย.66 รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2566 (เงินอุดหนุน70%) (77)
  3 พ.ย.66 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (53)