10 ส.ค.65 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ"รุ่นที่ ๑ - ๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ (8)
9 ส.ค.65 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ครั้งท่ี ๕ ปี ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) (9)
8 ส.ค.65 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมกรณีความผิดทางวินัยและ การดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (13)
2 ส.ค.65 ประกาศผลการประกวดรางวัล หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑ (29)
22 ก.ค.65 การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ (38)
22 ก.ค.65 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) (10)
29 มิ.ย.65 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงาน ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10)
29 มิ.ย.65 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจ เข้ารับชมงานสัมมนา GEG Thailand live Event ประจำปี 2565 (10)
27 มิ.ย.65 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (11)
13 มิ.ย.65 สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ (31)