8 ธ.ค.65 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ (สทศ.) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10)
7 ธ.ค.65 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุใน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่สอน ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ (8)
6 ธ.ค.65 การคัดเลือกครูดีในใจศิษย์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 (26)
24 พ.ย.65 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 (22)
23 พ.ย.65 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง (15)
22 พ.ย.65 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสัมมนา "พัฒนาวิพากษ์ ครั้งที่ 5 Learning Loss : บทเรียนสู่การเตรียมความพร้อมการศึกษาไทย ในVUCA Word" (10)
15 พ.ย.65 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 2/2565 (7)
4 พ.ย.65 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขา ครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมะลิ ประจำปี 2566 (38)
25 ต.ค.65 สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ (12)
20 ต.ค.65 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างรรค์ด้วย ipad (22)