6 ก.ย.66 สำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2564 (12)
  31 ส.ค.66 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Learning Platform Online (20)
  21 ส.ค.66 สถาบันพัฒนาเพื่อนครูประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยมืออาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ บูรณาการ (10)
  9 ส.ค.66 ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ (34)
  9 ส.ค.66 การประกวดหน่วยงานและ ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเพื่อรับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 (18)
  9 ส.ค.66 สมาพันธ์แพลตฟอร์ม การศึกษาประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง (ชั้น ๗**สถาบันคุณวุติวิชาชีพ) (7)
  9 ส.ค.66 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี การศึกษา 2564 (14)
  9 ส.ค.66 สำนักงาน ก.ค.ศ.ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (19)
  27 ก.ค.66 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (11)
  24 ก.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะมุ่งสู่เป็น Digital Content Creator (14)