5 มิ.ย.63 การตรวจสอบเขต ปี 63 (118)
  24 ม.ค.63 ด่วนที่สุด..มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑/๖๓ (56)
  10 ก.ค.62 กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (55)
  10 ก.ค.62 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ (49)
  10 ก.ค.62 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (57)
  10 ก.ค.62 คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (50)
  10 ก.ค.62 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสถานศึกษา (54)
  10 ก.ค.62 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (50)
  8 ก.ค.62 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในสพป.ศรีสะเกษเขต 1 (54)
  30 ต.ค.60 การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา (58)