ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ << ดูภาพข่าวทั้งหมด >>
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดอำเภอยางชุมน้อย อำเภอพยุห์ อำเภอกันทรารมย์ เข้ารับการอบรม โดยมี นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 27 ก.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 94 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดอำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ เข้ารับการอบรม โดยมี นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอาทิชัย โรมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้โนนยา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 27 ก.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 86 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ในการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเปิดระบบให้รายงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และปิดระบบรายงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://pmqa.psdg.go.th/ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 27 ก.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 54 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
          

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน "Coding Achievement Awards" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management ที่เกี่ยวข้องกับ "การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน" โดยจัดให้มีการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนการสอนของครูที่เป็นแบบอย่างด้าน Coding เพื่อเป็นสารสนเทศ และเป็นฐานข้อมูลในการสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ การจัดการเรียนรู้ ผ่านการจัดเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding 'CODING Achievement Awards" ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged เพื่อให้การคัดสรรผลงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 27 ก.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 67 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครู และบุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้ทราบ โดยมี นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม 1 ครู ?1 นวัตกรรม One teacher One innovation" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา สร้างผลงานนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ เพื่อยกย่องสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานให้ได้รับรางวัล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 21 ก.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 108 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรกลุ่ม ๆ ละ 1 คน และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

    (อ่านต่อ)
นำเสนอเมื่อ 18 ก.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 47 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบรถยนต์ส่วนราชการ ให้กับ ร.ร.บ้านขาม อ.กันทรารมย์ เพื่อนำไปใช้ในการรับ ? ส่งนักเรียน
          

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณหน้าอาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบรถยนต์ส่วนราชการ ยี่ห้อ FORD RANGER 4 ประตู จำนวน 5 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน บน 1937 ศรีสะเกษ พร้อมกุญแจ จำนวน 1 ดอก ให้กับ นายอาคม คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนำไปใช้ในการรับ ? ส่งนักเรียน และเพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน โดยมี นายเบญจพล พิมาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น? ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวิธีคิด ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรม พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 7 ก.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 132 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กับกองทุน เริ่มจัดสรรให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 258 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 208 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online)
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบ ITA เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินเหลือจ่าย/เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

          

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรกลุ่มอำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ตามโครงการ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี////// ปาริชาติ?อาจสำแดง?ภาพ / ข่าว

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย พร้อมทั้งแจ้งข้อรา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 20 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 76 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
          

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ภาษาอังกฤษภาษาไทย พลศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน และมีความรู้ด้านมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพครู โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 19 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 89 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อ.เมืองศรีสะเกษ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 274 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อการพัฒนาการศึกษา ท่ามกลางสภาพปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ทำให้กระบวนการหลายอย่างเปลี่ยนไป แต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่างก็ตระหนักร่วมกันก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ โดยมี นายธีรนันท์ คำคาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ ในนามของคณะก... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 17 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 184 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO อ.น้ำเกลี้ยง ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 โรงเรียน และข้าราชการบำนาญ รวมจำนวนทั้งสิ้น 308 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับ จากนั้น นายธีรนันท์ คำคาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแย้ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางบุณยอร เต็งศิริ ผู้ช่ว... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 15 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 85 ครั้ง

 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 13 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 70 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นในการจัดประชุมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นในการจัดประชุมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เ... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 8 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 68 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จาก ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว  

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 ? 9 มิถุนายน 2565 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นาย... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 8 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 55 ครั้ง

 ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเกียรติบัตร และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมสามัญกลุ่มเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต
          

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมสามัญกลุ่มเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองหลวงพ่อโต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองหลวงพ่อโต นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ จา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 7 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 85 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามโปรแกรม (DMC) และการจัดการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) รุ่นที่ 2
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามโปรแกรม (DMC) และการจัดการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) รุ่นที่ 2 ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec โรงเรียนละ 1 คน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง เข้าร่วมประชุม โดยมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 1 มิ.ย.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 173 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามโปรแกรม (DMC) และการจัดการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) รุ่นที่ 1
          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามโปรแกรม (DMC) และการจัดการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) รุ่นที่ 1 ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการประชุม โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ รุ่นที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมี นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล พร้อมด้วย น... (อ่านต่อ)

นำเสนอเมื่อ 31 พ.ค.65 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 188 ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ปีงบประมาณ 2565
          

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนำร่อง จำนวน 87 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว