สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ?

          

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัย ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้นวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) การศึกษาปฐมวัย มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีตัวแทนครูผู้สอน ระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 258 คน เข้ารับการอบรม โดยมี นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางทอปัด บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ และมี นางช่อผกา พวงมาเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว


นำเสนอเมื่อ 14 ก.ย.66 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 79 ครั้ง