ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้าน แซรสะโบว

ขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรสะโบว ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ร่วมบริจาคบูชา ๑ เหรียญ ๓๙๙ รับเหรียญรุ่นหลวงปู่สรวงให้รวย บูชา ๒ เหรียญ ๕๙๙ รับเหรียญหลวงปู่สรวงให้รวย และเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์ บูชา ๓ เหรียญ ๙๙๙ รับเหรียญรุ่นหลวงปู่สรวงให้รวย เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญากาโม และเหรียญหลวงปู่สรวงรุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์ หรือร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ อำเภอ และบุคลากร หากมีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th ตั้งแบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสแกน OR CODE ท้ายหนังสือราชการ

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น ๑ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบ

ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินและสิ่งของ

ด้วยโรงเรียนบ้านขามหนองครอง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ประสบอัคคีภัยอาคารเรียน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. (โดยประมาณ) ทำให้ประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนอาคารเรียนและห้องเรียน นักเรียนไม่มีห้องเรียน วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องเขียนแบบเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินและสิ่งของตามกำลังศรัทธา ได้โดยตรง ชื่อบัญชี “กองทุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านขามหนองครอง” บัญชีเลขที่ 861-0-53637-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสขุขันธ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๖๒ เขต ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ จึงแจ้งให้ผู้ถูกรางวัลให้ไปขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์สั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2564

ประชาสัมพันธ์สั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2564 จึงขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่สนใจสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2564 ในราคาเล่มละ 150 บาท สั่งจองพร้อมเงินสดได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และแจ้งการย้ายที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

“งานธุรการ” ตำแหน่งเล็กๆ ที่สอนวิชาทำงานมากกว่าที่คิด!