แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แฟ้มแนบ

มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมปฏิบัติการทางดิจิทัลเทคโนโลยีการเรียนการสอนภาษาจีน วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐

มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมปฏิบัติการทางดิจิทัลเทคโนโลยีการเรียนการสอนภาษาจีน วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ฯ จ.อุบลราชธานี โดยไม่มีค่าลงทะเบียน โรงเรียนที่สนใจ กรอกแบบสมัคร แจ้งความประสงค์เข้าอบรมได้ ภายในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< แฟ้มแนบ >>

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<<แฟ้มแนบ>>

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๒๕ โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๕ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้ง ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งมี รองศาสตรา จารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ขอเชิญประชุม ชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมิณผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสพฐ.

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมิณผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.ศรัสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ OBECTV ทางเว็ปไซต์ www.obectv.tv รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) ประจิมโนนคูณ รวม ๑๖ โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕๒ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่างๆที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งประสบการณ์ดีๆที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา ลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม และมี นายชาณุวัติ ศรเพช ร นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายวิชัย แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) ประจิมโนนคูณ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตด้วยพลังเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๐ ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตด้วยพลังเด็กและเยาวชนให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวัน ที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน สารเสพติดให้กับนักเรียน และเยาวชนในสถานศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีสิริเกศ และพระวิทยากรจากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

แจ้งคณะกรรมการไปปฏิบัติหน้าที่ในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60

ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กค. 60 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

เอกสารที่แนบ  ดังนี้กรรมการ 1 กค.60

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60

การจัดงานวันสถาปนา 60การจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 ทาง สนง.ลส.จ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดในวันที่ 1 กค. 60 เวลา 08.30 น.  ร  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด ดังนี้

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน 351 ชุด รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
<< สำเนาประกาศฯ >>