รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงาน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ครูวิกฤต ธุรการโรงเรียน ครูวิทย์-คณิต ประจำเดือน สิงหาคม รายละเอียดดังแนบ

ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปี 2560

ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปี 2560 เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง

ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้แจ้งส่งเงินลูกเสือ 60

แจ้งการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมราชการ ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่พุทธเมตตาธรรมสถานหนองซิน 72 ปี พระราชกิตติรังษี ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การทำบุญบำเพ็ญทานบารมี (ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร) โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยทางท้องถนนและสวมหมวกนิรภัย 100 %

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยทางท้องถนนและสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมี ครูผู้สอนและนักเรียน จำนวน 258 โรงเรียน รวมทั้ง ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการศึกษาหลักสูตร “จิตวิทยาความมั่นคง” รุ่นที่ 118

ด้วย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการศึกษาหลักสูตร “จิตวิทยาความมั่นคง” รุ่นที่ 118 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 – 31 วิงหาคม 2561 โดยกำหนดการศึกษา วันพุธ วันพฤหัส และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ส่งเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดท่ี่แนบมาพร้อมนี้

แนวทางการติดตามตรวจสอบการศึกษา

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ด้วย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ มีกำหนดพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทบฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 121 หลักสูตรวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 และหลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๕๘ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายจนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครูต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา และ ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ อาจารย์สอนสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม โดยมีนายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ /////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ – ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต จึงได้จัดการอบรมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ทุกคน และผู้บริหารโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๓๕ คน และรุ่นที่ ๔ จำนวน ๔๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆของชาติเช่นคนในชาติ แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันที่สำคัญของชาติ มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน ในความร่วมมือดำเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทางซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป โดยมี นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และนายอดุลย์ วันดี เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสุรินทร์ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ และได้มีการการประเมินความโปร่งใสด้วยเครื่องมือ ITA โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////////