ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อ.วังหิน

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายทองคำ จันทร์โสภา นางจุลพนม ธานี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางกรรณิกา ขุขันธิน นางวยุรีย์ ศิริโชติ นางนลินี บุษบงก์ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบโรงเรียนในอำเภอวังหิน และโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย//////////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3////////

ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธ โดยแบ่งการออกอากาศเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. และช่วงที่ ๒ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DL TV ช่อง ๑๔, OBEC Channel, VDO Conference, เว็บไซต์ www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline, www.facebook.com/obectvonline โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน และในช่วง “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” เป็นการนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของนักเรียน ครู และโรงเรียน อาทิเช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PLC หรือ Best practice ที่เป็นเลิศ กิจกรรมเด่น / ต้นแบบของโรงเรียน ผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ครู หรือนำเสนอครูดีที่หนูรัก ครูเก่ง ครูที่มีเทคนิคในการสอน เพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครู หรือจะเป็นการนำเสนอเด็กเก่ง เด็กดีมีจิตอาสา / สร้างนวัตกรรม / ทักษะทางวิชาการ / วิชาชีพ หรือตัวอย่างสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรายการดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดส่งคลิปวีดิโอ ความยาว ๓ – ๕ นาที หรือออกแบบภาพฉากหลังของรายการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในช่วง “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” โดยสามารถส่งไปที่ อีเมล์ wedobec@gmail.com หรือที่ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๘ ๕๕๑๑ – ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ, ครูอัตราฯลฯ ประจำเดือน ม.ค.2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, ครูวิกฤติ,ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง,ครูวิทย-คณิต ประจำเดือน มกราคม 2561

รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและภาคี เพื่อการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและภาคี เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมเครือข่ายใหม่ จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านหนองครก โรงเรียนบ้านรุ่ง โรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ฯ) โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหมัด โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า และโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง (โรงเรียนเครือข่าย รุ่น 1) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมี นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิสยามกัมมาจล นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และคณะ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เห็นว่า จุดคานงัด ที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพโรงเรียนให้เกิดขึ้นได้จริง ต้องเปลี่ยนเชิงระบบ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และภาคีเพื่อการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็น “จุดเริ่มต้น” ในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน กลุ่ม องค์กร ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม ทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีโอกาสร่วมทบทวน และกำหนดเป้าหมายการจัดการเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง ตลอดจนร่วมคิด ร่วมวางแผนขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการจัดการศึกษาของจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จต่อไป////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO เมืองหลวงพ่อโต เพื่อให้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจำปี 2561///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายทองคำ จันทร์โสภา นางจุลพนม ธานี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานและคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 – 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้//////