ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ออกอากาศทุกวันพุธ โดยแบ่งการออกอากาศเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. และช่วงที่ ๒ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DL TV ช่อง ๑๔, OBEC Channel, VDO Conference, เว็บไซต์ www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline, www.facebook.com/obectvonline โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน และในช่วง “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” เป็นการนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของนักเรียน ครู และโรงเรียน อาทิเช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน PLC หรือ Best practice ที่เป็นเลิศ กิจกรรมเด่น / ต้นแบบของโรงเรียน ผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ครู หรือนำเสนอครูดีที่หนูรัก ครูเก่ง ครูที่มีเทคนิคในการสอน เพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครู หรือจะเป็นการนำเสนอเด็กเก่ง เด็กดีมีจิตอาสา / สร้างนวัตกรรม / ทักษะทางวิชาการ / วิชาชีพ หรือตัวอย่างสินค้า หรือผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรายการดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดส่งคลิปวีดิโอ ความยาว ๓ – ๕ นาที หรือออกแบบภาพฉากหลังของรายการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในช่วง “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” โดยสามารถส่งไปที่ อีเมล์ wedobec@gmail.com หรือที่ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๘ ๕๕๑๑ – ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น