จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑

จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2561

ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่แนบ

แฟ้มแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือกแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และประกาศเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง สำหรับในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยจัดพิธีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ///////

มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ให้ ร.ร.บ้านโคกสะอาด อ.โนนคูณ

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำ จากนายประเสริฐ ศรีสืบ ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต นางปราณี เภกะนันท์ กรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.กชมล อยู่สุข ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับ สนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัยที่ดี และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด โดยได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมี นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนคูณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน นายอัศวิน คำศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ นายใหม่ วงศ์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ และนายบัวลา อัมภรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๗ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีชุมชนในเขตบริการ ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกสะอาด บ้านทุ่งเจริญ และบ้านสันติสุข มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๐ คน โดยมี นางสาวปรีชญา สิทธิพร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน/////

แจ้งการโอนเงิน ข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ในรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 จำนวน 82 ราย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ในรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 จำนวน 82 ราย รายละเอียดดังแนบ

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม

หลักเกณฑ์แนวใหม่ ว 21/2560  วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม  2561  ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 1

โรงแรมศรีลำดวน  จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มลงทะเบียน 07.30-08.15 นLTeacher-1234567891234-สมชาย-ใจดี PowerPoint หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560)_090361No.3 บรรยาย ว 22 (ผชช.)

แจ้งรายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดังรายละเอียดแนบ

CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่ม จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านโนนแย้ โรงเรียนบ้านหนองคำ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา โรงเรียนบ้านเวาะ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านน้ำคำ โรงเรียนหนองโนวิทยา และโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับกลุ่ม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกลุ่มโรงเรียน และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด โดยมี นายสมสุข สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง เป็นผู้กล่าวรายงาน

แจ้งรายละเอียดสิทธิของข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2561 จำนวน 81 ราย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดสิทธิของข้าราชการครูในการเดินทางไปราชการ ในรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 จำนวน 81 ราย ดังเอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปี ๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่จัดการเรียนร่วมที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จำนวน ๑๖๕ คน เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีนักเรียน จำนวน ๓๖,๙๗๓ คน จำแนกเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมทั้ง ๙ ประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๒ จำแนกเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๓,๐๗๗ คน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร แต่หากนักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการช่วยเหลือทันทีและถูกวิธี นักเรียนก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มความสามารถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษาขึ้น ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง//////