ศรีสะเกษ เตรียมจัดยิ่งใหญ่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 ที่ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขัน และจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมี ผอ.สพป. / สพม.ใน จ.ศรีสะเกษ ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (admin)  วิทยากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 235 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายไพศาล ชนะกุล ร.ร.เม็งรายมหาราชพิทยาคม จ.เชียงราย นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด นายชัยมงคล ขำคม ร.ร.แวงพิทยาคม จ.สกลนคร และนายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์  จ.มหาสารคาม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.เขต 28 พร้อมด้วย น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ จ.ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งถือเป็นงานที่สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษา สู่สายตาสาธารณชน การจัดการศึกษา ถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน จ.ศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านการศึกษา และได้สนับสนุนงบประมาณด้วยดีตลอดมา และในปีงบประมาณ 2563 จ.ศรีสะเกษ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา เช่น งานพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น

ทางด้าน ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้ สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 – 4 สพม.เขต 28 สำนักงานศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธ.ค.2562 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และผู้ดูแลระบบข้อมูลโปรแกรมการแข่งขันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับงบประมาณในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จำนวน 4 ล้านบาท สพฐ.และหน่วยงานอื่น ๆ ใน จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดงานจาก สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ และสถานศึกษาใน จ.ศรีสะเกษ//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่วัดสุวรรณาราม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ ข้าราชการครู และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสุวรรณาราม ซึ่งเป็นวัดที่ 4 ตามโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตน ตั้งสัจจาธิษฐาน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการรักษาศีล 5 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน และป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด จนนำไปสู่การเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดในอนาคต/////

แจ้งโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ธนาคารกรุงไทย)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 รอบที่ 2 โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุดโรงเรียน จำนวน 116 โรงเรียน โอนวันที่ 30 สิงหาคม 2562 **** ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาน ประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ต่างธนาคาร)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาน ประจำปี 2562 รอบที่ 2 โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน โอนในวันที่ 3 กันยายน 2562 **** ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม)

แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/////

การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2 โดยส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data)

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนออกแบบระบบฐานข้อมูลการศึกษา เพื่อรองรับนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้//////  

BAM มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายปิยศักดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,000 บาท ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์) อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านสะพุง อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านมะกรูด อำเภอกันทรารมย์ และโรงเรียนบ้านโพนงาม อำเภอโนนคูณ โดยมี นายชาตรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการสำนักงานอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ มีนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

นายชาตรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการสำนักงานอุบลราชธานี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ยึดถือนโยบายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการมุ่งมั่นทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน มีการส่งเสริและเพิ่มประสิทธิภาพกรดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสีย และฟื้นฟูธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น “องค์กรไทย เพื่อสังคมไทย” อีกหนึ่งนโยบายหลักที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นั่นก็คือ การช่วยเหลือและร่วมพัฒนาสังคม ด้วยการจัดโครงการ รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอด สำหรับกิจกรรมในวันนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา BAM ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยกำหนดมอบทุนปีละ 1,000 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท มีการจัดสรรจำนวนทุนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ทุกภาคทั่วประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจ และหวังว่าทุนการศึกษานี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสานฝันให้เด็กๆ มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป พร้อมกันนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ยังมอบหนังสือเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตนมีความรู้สึกยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันนี้ ซึ่งการมอบทุนการศึกษานั้น สามารถเสริมสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ได้หลายอย่าง อีกทั้ง ยังช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของครอบครัว ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ตนหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป//////////