สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ธ.ค. 2562 ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต  1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  โดยมี นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา โดยการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579) และแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายและจุดเน้นของ รมว.ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 และ รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติงานยกร่างแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 ต.ค.2562 และประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 5 พ.ย.2562///////

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “รณรงค์ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว”

เพื่อรณรงค์ โลกร้อน งดใช้ถุง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

สำรวจฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปหัวข้อ “สุข สนุก (ดี) ที่งานสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ”

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุ อสมท.ศรีสะเกษ สถานีวิทยุ จส.๖ ศรีสะเกษ และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดประกวดคลิปวิดีโอ ความยาว ๓ – ๔ นาที ภายใต้หัวข้อ “สุข สนุก (ดี) ที่งานสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ” เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญและมนต์เสน่ห์ของงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบคลิป    เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านดงยาง รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ

ด้วย บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้กำหนดจัดการประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการประพันธ์ในรูปแบบบทกวีญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “ไฮกุ”

สำหรับกฎเกณฑ์การตัดสินนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นผู้คัดเลือกบทกวีที่ดีที่สุดจากบทกวีที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด โดยไม่ได้แบ่งแยกตามระดับการศึกษาของนักเรียน จากนั้น คณะกรรมการฯ จะตัดสินรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศดีเด่นที่สุด และรางวัลชนะเลิศดีเด่น โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นที่สุด จะได้รับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และทั้งสองประเภทจะได้รับทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณบัตร จากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ พร้อมของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว

รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีการรณรรงค์ให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบ และร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย ๑ ชนิด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรม อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถจัดส่งไฟล์แบบเสนอผลงานกลับมาในรูปแบบ MS Word / PDF ได้ที่ education2061@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัยจำนวน ๓ รุ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัย จำนวน ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามแฟ้มแนบ