สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินในหลาย ๆ เรื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินในหลาย ๆ เรื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาจังหวัดและรองศึกษาจังหวัด

สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อติดตามผลการทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในช่วงโควิด-19

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านมะกรูด ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 13) พร้อมด้วย นางสาวสุนิสา คำสองสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ (เขตตรวจราชการที่ 14) ดร.ณฐมน คุนิรัตน์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  และร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน สะท้อนผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา นายวรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ

จากนั้น นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 13) และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงสุวิตตา ไชยเชษฐ์ (น้องหมิง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านมะกรูด ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลจากความร่วมมือของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่มีทัศนคติเชิงบวก โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เห็นว่า การเรียนทางไกลตามนโยบายในครั้งนี้ ช่วยให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นการเรียนเสริม  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร โทรทัศน์รุ่นเก่า ไม่สามารถรับจานดาวเทียมได้ ไม่มีกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ผู้ปกครองนักเรียนไปประกอบอาชีพนอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยครูจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และให้คำแนะนำในการติดตั้ง และปรับจูนเครื่องรับสัญญาณ แจ้งเวลา และช่องทางการรับชมย้อนหลัง จัดทำใบงานประกอบการเรียนรู้ พร้อมจัดส่งให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใด เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของนักเรียนให้ดำเนินไปได้ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้  

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  และระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ในระยะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตาม ช่วยเหลือการจัดการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว////// บุญช่วย รอดเนียม / ภาพ – ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว

แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวน ๒๑ หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวน ๒๑ หน่วยงาน มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

วีดิทัศน์ชี้แจงการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563

 1. ภาพรวม มาตรฐานที่ 1-3 และข้อสังเกตที่ไม่ได้ระดับ 5
 2. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 1
 3. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 2
 4. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 3
 5. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 4
 6. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 5
 7. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 6
 8. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2
 9. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
 10. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
 11. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณาที่ 1
 12. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3
 13. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4
 14. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5
 15. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1
 16. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2
 17. มาตรฐานที่ 3 ตังบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 2
 18. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 4
 19. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4
 20. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5
 21. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6
 22. หลักการขับเคลื่อนและวิธีการเขียนรายงาน
 23. สรุปผลการกลั่นกรอง การประมวลผล

แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 25 พ.ค.2563)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติการหักเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชำระหนี้ธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 25 พ.ค.2563) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้สวมหน้ากากอนามัย และยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเงิน 30,000 บาท สนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.วังหิน ตามโครงการ “น้ำใจครู สู้ภัยโควิด 19”

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ได้นำเงิน จำนวน 20,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไปมอบให้กับ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน เพื่อมอบต่อให้กับ นพ.ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังหิน เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ นายลิขิต จันทร์มนตรี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2,800 คน จำนวนประมาณ 160,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรารมย์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย โรงพยาบาลวังหิน โรงพยาบาลพยุห์ โรงพยาบาลโนนคูณ และโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยได้นำเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาลพยุห์ จำนวน 20,000 บาท และโรงพยาบาลยางชุมน้อย จำนวน 20,000 บาท โรงพยาบาลกันทรารมย์ จำนวน 40,000 บาท โรงพยาบาลโนนคูณ จำนวน 20,000 บาท แล้ว///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว