วีดิทัศน์ชี้แจงการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563

 1. ภาพรวม มาตรฐานที่ 1-3 และข้อสังเกตที่ไม่ได้ระดับ 5
 2. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 1
 3. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 2
 4. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 3
 5. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 4
 6. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 5
 7. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 6
 8. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2
 9. มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
 10. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
 11. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณาที่ 1
 12. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3
 13. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4
 14. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5
 15. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1
 16. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2
 17. มาตรฐานที่ 3 ตังบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 2
 18. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 4
 19. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4
 20. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5
 21. มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6
 22. หลักการขับเคลื่อนและวิธีการเขียนรายงาน
 23. สรุปผลการกลั่นกรอง การประมวลผล

ความเห็นถูกปิด