สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 1 – 16 กันยายน 2563 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพิ่มความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถช่วยเหลือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ และนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 รายละเอียดแนบ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสิือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C) และหลักสูตรระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน ๒ หลักสูตร ณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ค่ายลูกเสือดอนมูล อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)

ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) เพื่อพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดตามลิ้งค์ที่แนบมานี้

ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำเรียนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในโรงเรียนทราบ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตาม     พระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษา สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดบ้านนวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 24 คน ครูแกนหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมแต่ละโรงเรียน จำนวน 60 คน และนักเรียน จำนวน 101 คน โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมและต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือพันธกิจสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วนหลอมรวมกับวิถีชุมชนเป็นอย่างดี โดยใช้งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ ใช้หลักวิชาการในการแก้ปัญหา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพจนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน ด้วยความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ต้องเร่งช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อนามัยสิ่งแวดล้อม และการศึกษา โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้พบปะกับนักศึกษากว่า 900 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างบัณฑิตราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิด ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 51 ตำบล โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม 4 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน กรณีเกิิดโรคโควิด – 19 ของกรมควบคุมโรค

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา กรณีโรคโควิด – 19 ของกรมควบคุมโรค โดยให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกรณีที่พบ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์รับสมัครหรือการเสนอชื่อกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๘ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านละ ๑ คน รวมจำนวน ๒ คน ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้