ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในคราวประชุมผู้บริหารทั่วประเทศที่จังหวัดสมุทรสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เห็นความสำคัญ เราจะปล่อยนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่เท่าเทียมไม่ได้ อย่าคิดถึงคนสำคัญที่อยู่ในชุมชน ครู ผู้บริหาร น้อยกว่านักเรียน ต้องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ยกเว้นโรงเรียนขนาดเล็ก Stand Alone โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีหลักการทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ควบรวมโรงเรียน 1 ต่อ 7 หรือ 8 หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้โรงเรียนขนาดใหญ่มากขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มโอกาสให้มีการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกโรงเรียนคุณภาพในลักษณะ “โรงเรียนดีสี่มุมเมือง” เพื่อลดการแข่งขันเข้าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัด หรืออำเภอ และมีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

ส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จัดงาน 52 ปี จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่ ในวิถี New Normal

เมื่อเวลา  09.00  น.วันที่  27  พฤศจิกายน  2563  ที่เวทีพูนดิน  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  52  ปี  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  จิตอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ  การเรียนรู้ใหม่  ในวิถี  New Normal  พร้อมทั้งมอบโล่  เกียรติบัตรให้แก่ครูดีศรีอนุบาล  ศิษย์ดีศรีอนุบาล  ศิษย์เก่าดีเด่น  ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น  ครูดีเด่น  บุคลากรผู้มาปฏิบัติงานเช้า  และบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา  โดยมี  นายธเนศ  เครือรัตน์  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  พระครูวิจิตรสุนทรธรรม  รองเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  พร้อมด้วย  นายสุเทพ  ศรบุญทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  นายสุรชาติ  ทอนศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  นางศิริพร  ไพบูลย์  นายทิวา  รุ้งแก้ว  นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  นักเรียน  ให้การต้อนรับ   และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายธเนศ  เครือรัตน์  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  กล่าวว่า  เนื่องด้วยวันที่  1  ธันวาคม  เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2511  นับรวมเป็นระยะเวลา  52  ปีแล้ว  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น  3,482  คน  แบ่งเป็น  96  ห้องเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  285  คน  จัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ  ประกอบด้วย  โครงการ  English  Program  (EP)  โครงการ  Advance  Program  (AP)  โครงการ  Intensive  English  Program  (IEP)  โครงการ  Chinese  Program  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงผู้มีอุปการคุณในการก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู  บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  และสาธารณชน

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  52  ปี  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  จิตอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ  การเรียนรู้ใหม่  ในวิถี  New  Normal  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ในงานนี้มีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง  และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี  รักใคร่  กลมเกลียว  ความผูกพันจากคนที่มีสายเลือดอนุบาลศรีสะเกษ  ตนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  สามารถผลักดันงานต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง  52  ปี  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  ชุมชน  ผู้บริหารและข้าราชการครู ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ  ความรู้  ความสามารถ  และสติปัญญา  ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งทั้งหมดนี้  เป็นส่วนสนับสนุนให้โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  มีชื่อเสียง  เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆ  ปี  และก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่งถือได้ว่าเป็นความโชคดีของลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษ  ที่ได้โรงเรียนแห่งนี้ช่วยพัฒนาบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  ทัดเทียมกับโรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วไป  ตนขอแสดงความชื่นชมยินดี  และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละ  อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  จนทำให้โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  และระดับประเทศ/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

วาระการประชุมบริหารสถานศึกษา 30 พ.ย.63

1.วาระการประชุม 30 พ.ย.63
2.รายงานการประชุม ต.ค.63

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนวิจัย Fulbright u.s. – ASEAN Visitng Scholar program (USAS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุนวิจัย Fulbright u.s. – ASEAN Visitng Scholar program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4 ปี 2564