ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือแจ้งเรื่อง ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา มาเพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติงาน โดยจะต้องให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิในการรับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐตามกฎหมาย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2564

แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2564 (70%)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2564 (70%) เมื่อโรงเรียนตรวจสอบการโอนเงินอุดหนุนถูกต้องแล้ว ให้โรงเรียนดำเนินการ ออกใบเสร็จรับเงินให้เขตด้วย รายละเอียดแนบ

ขอให้ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอให้ตำแหน่งพนักงานราชการ ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านว่าถูกต้องไหม เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนในการกรอกเลขที่บัญชี รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564

แนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ. แจ้งแนวทางการขออนุญาตใช้ลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติต่อไปด้วย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) ขอประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา รายละเอียดดังแนบ