– บัญชีนวัตกรรมไทย – ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเวียนสำเนาหนังสือจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ จำนวน 2 เรื่อง 1. เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย 2. เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รายละเอียดดังแนบ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สพฐ.แจ้งประกาศเรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)

ด้วย สพฐ. แจ้งประกาศเรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 / 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid–19) เพื่อแจ้งนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน และข้อราชการเร่งด่วน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ โดยรับชมผ่านระบบ facebook LIVE สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดประกอบการเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

แนวทางการดำเนินการ เบิกจ่ายเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 3 เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหนังสือ เรื่อง แนวทางการดำเนินการ เบิกจ่ายเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 3 เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แจ้งชะลอการออกหนังสือรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้ธนาคาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งชะลอการออกหนังสือรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้ธนาคาร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดการเบิกค่าไฟฟ้า (งวดที่1 ครั้งที่2) เพิ่มเติม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการเบิกค่าไฟฟ้า (งวดที่1 ครั้งที่2) เพิ่มเติม รายละเอียดดังแนบ