ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ด้วย สพฐ. แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 28 กันยายน 2564

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๔ หน่วยงาน

ด้วย สพป.สระแก้ว ๑, พิจิตร ๑, ระยอง ๑, และ อุดมดิตถ์ ๒  รวมจำนวน ๔ หน่วยงงาน แจ้งเรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ อำเภอ และบุคลากร หากมีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th ตั้งแบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้โดยสแกน OR CODE ท้ายหนังสือราชการ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาจิตสักการะ ในโอกาสที่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 ปฏิบัติศาสนกิจ มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 ปฏิบัติศาสนกิจ มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 มอบตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วย สพฐ. แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน-นักศึกษา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาพบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ซึ่งมี นายลิขิต จันทร์มนตรี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางบุณยอร เต็งศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอีกด้วย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว