การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 5 (พ.ศ.2564-2569)

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 5 (พ.ศ.2564-2569) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีรูปแบบการประชุม 2 รูปแบบ คือ จัดประชุมในห้องประชุม จำนวน 50 คน และประชุมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google meet จำนวน 25 คน ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจุดคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) สายงานบริหารการศึกษา และสายงานศึกษานิเทศก์   โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายใน อ 51

รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

โครงการจัดสวัสดิการส่วนลดร้านค้าและบริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการสวัสดิการส่วนลดสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย เลขาธิการ สกสค. (นายธนพร สมศรี) ข้อที่ ๒ เรื่อง จัดส่วนลดสินค้าและบริการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.otep.sisaket นอกจากนี้ ยังมีบริการตามโครงการนี้ในทุกจังหวัด ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ Website ของ สกสค.จังหวัดนั้นอีกด้วย

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับ ร.ร.บ้านหนองหัวช้าง ร.ร.บ้านหนองถ่ม (คุรราษฎร์อนุสรณ์) และ ร.ร.บ้านหนองแวง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรราษฎร์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านหนองแวง ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” ร่วมกับ โรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 484 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู เข้ารับมอบโล่รางวัลในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรางคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรางคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประชาสัมพันธ์การสรรหา รายละเอียดดังเอกสารแนบ