สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดอำเภอยางชุมน้อย อำเภอพยุห์ อำเภอกันทรารมย์ เข้ารับการอบรม โดยมี นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอาทิชัย โรมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้โนนยาง จังหวัดยโสธร และคณะ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดอำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ เข้ารับการอบรม โดยมี นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอาทิชัย โรมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้โนนยาง จังหวัดยโสธร และคณะ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมติดตามการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 ในการประเมินสถานะสู่ระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเปิดระบบให้รายงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และปิดระบบรายงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://pmqa.psdg.go.th/ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2565 (30%) โอนวันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน “Coding Achievement Awards” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน “Coding Achievement Awards” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management ที่เกี่ยวข้องกับ “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน” โดยจัดให้มีการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนการสอนของครูที่เป็นแบบอย่างด้าน Coding เพื่อเป็นสารสนเทศ และเป็นฐานข้อมูลในการสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ การจัดการเรียนรู้ ผ่านการจัดเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding ‘CODING Achievement Awards” ทั้งในรูปแบบ Unplugged และ Plugged เพื่อให้การคัดสรรผลงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์,ครูวิกฤต,นักการภารโรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

8 วาระ ปีทองของการนิเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

e-Book 8 วาระ ปีทองของการนิเทศ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครู และบุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้ทราบ โดยมี นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวธนภร พัฒนพันธุ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565