การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2565 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุกาญจน์ชญา อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประเภทเด็ก ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพท. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565 (70%) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2565 โอนต่างธนาคาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 9/2565

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 9/2565 เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรับชมผ่านระบบ facebook LIVE สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ร.ร.บ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) อ.วังหิน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ไปร่วมแสดงความยินดีกับ นางอรัญญา กิ่งสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.65 ภายใต้หลักคิด “กายภาพสู่คุณภาพ”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ภายในห้องปฏิบัติงาน และบริเวณรอบนอกอาคารสำนักงาน เพื่อรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมกับการทำงานของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ภายใต้หลักคิด “ภายภาพสู่คุณภาพ”///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว