สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Classpoint ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบริษัท Inknoe Singapore

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดอบรม การใช้งานโปรแกรม Classpoint ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบริษัท Inknoe Singapore เป็นผู้ดำเนินการ


by

Tags: