หน่วยพัฒนา(นิติบุคคล)หจก.เพื่อครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (PA4) ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ฯ ว PA

หน่วยพัฒนา(นิติบุคคล)หจก.เพื่อครูจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (วPA4) ด้านที่ 1 ,ด้านที่ 2 เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ฯ ว PA รุ่นที่ 3-5 ระหว่างวันที่ 4 – 26 มิถุนายน 2565 ตามรายละเอียดที่แนบ

ความเห็นถูกปิด