สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประชาสัมพันธ์ การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเห็นถูกปิด