ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมป่าไม้ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและสืบสาน พระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพรวม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าใจในเจตนารมณ์ของการจัดให้มีวันป่าชุมชนแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันป่าชุมชน และเชิญชวนร่วมงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กรมป่าไม้ได้จัดส่งหนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติให้จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอจัดส่งหนังสือดังกล่าว พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวันป่าชุมชนแห่งชาติ, ความเชื่อมโยงป่าชุมชนในหลากหลายมิติ และแนวทางในการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติต่อไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์ หรือสแกน QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น