ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนแก่สมาชิกที่นำเงินกู้ หรือเงินอื่นที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นแบบอย่างแก่สมาชิก บุคคลอื่นที่สนใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ในสังกัดได้รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นถูกปิด