ประกาศผลการประกวดรางวัล หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑

ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑

ความเห็นถูกปิด