คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมกรณีความผิดทางวินัยและ การดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมกรณีความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ความเห็นถูกปิด