ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน นำข้อมูลการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยสแกน OR Code ท้ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ส่งมาพร้อมนี้

ความเห็นถูกปิด