รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) ธนาคารกรุงไทย โอนวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โอนต่างธนาคาร วันที่ 5 ตุลาคม 2565 รายละเอียดแนบ

ความเห็นถูกปิด