คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ(สำนักงาน กสม.) ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สำนักงาน กสม.) ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยบุคคลและองค์กรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท


by

Tags: